Hírek

Pályázati hírek - 2019. szeptember 27, péntek

„Szolcsányi János” tematikus pályázat gyógyszerészhallgatók részére – Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány kuratóriumának felhívása

Általános tájékoztató

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány kuratóriuma tematikus pályázatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának graduális képzésben résztvevő hallgatói számára. A cél, hogy a graduális képzésben jeleskedő hallgatók nyerjenek felvételt PhD-képzésre. Az a gyógyszerészhallgató pályázhat, aki eredményesen fejezte be a 2. évet. A témákat – a gyógyszerészi szakintézetek javaslata alapján – külön mellékletben hirdeti meg a Kuratórium. Egy szakintézetből alkalmanként (félévente) nem pályázhat 2 hallgatónál több. A pályázat időtartama – a pályázat elfogadásától számítva – egy év.

A beadási határidő a pályázat elfogadásától számított egy év. Pályázati témákat két alkalommal hirdet a Kuratórium: szeptemberben és márciusban. Az értékelése folyamatos. Az értékelést a Kuratórium által javasolt bíráló(k) végzik.  

A témavezető oktatók jóváhagyásával és koordinálásával lehetséges csoportos kutatás is. A pályázatban – amennyiben hallgatói csoport végzi a kutatást – a témát irányító gyógyszerészhallgató (első szerző) mellett társ lehet más munkahelyen (intézményben) dolgozó gyógyszerészhallgató vagy más szakos (orvos, biológus, vegyész) egyetemi hallgató is.

Lehetséges olyan pályamunka beadása is, ami szakirodalmi összefoglaló és értékelés. Ezt magyar nyelven kell elkészíteni, tekintettel a magyar szaknyelv ápolására.

A kísérletes kutatást előnyben részesítjük.

Témaválasztáskor a témavezetők törekedjenek az intézetek közötti együttműködésre. A témavezető a témában tapasztalatokkal és lehetőségekkel rendelkező egyetemi oktató vagy kutató, aki megfelelően ismeri a gyógyszerészet gyakorlati kérdéseit is. A témavezető személye nem gyógyszerészi intézményből is kikerülhet.  Fontos cél, hogy a hallgató a graduális képzés során ismerje meg a jeles külföldi kutatóhelyeket, akár nemzetközi együttműködés formájában.

Pályázási feltételek és a pályázat jutalmazása:

1.  A pályázó hallgató 5-10 oldalas irodalmi összefoglalót készít a kutatási téma hátteréről. Ezt a pályázathoz kell csatolni. A pályázat elfogadásáról a Kuratórium dönt, és erről értesíti a pályázót.

2. A pályázó hallgatónak (témavezetője/témavezetői szakmai támogatásával) rövid kutatási tervet is csatolnia kell. Ebben azt is rögzíteni kell, hogy mekkora dologi/anyagi összegre pályázik, továbbá azt is, hogy körülbelül mire szeretné elkölteni (vegyszer/referencia standard/utazás/konferencia részvétel). A pályázható összeg – a megadott témára – maximum 200 ezer Ft. Az Alapítvány a megjelölt összeget – a hivatalos utat betartva – a téma kidolgozását vállaló intézet/tanszék részére átutalja dologi kiadások kiegészítése jogcímen. 

3. Amennyiben a pályázatot elnyert hallgató a pályázat elnyerését követő 1 éven belül, hazai vagy külföldi fórumon (pl. házi TDK-konferencián, Cholnoky László Szakkollégium nemzetközi szimpóziumán vagy bármely egyéb tudományos ülésen) elismerésben részesülő előadást vagy poszter bemutatót tart, illetve magyar vagy idegen nyelven megjelenő közlemény társszerzője, díjban részesül. Ezt egyetemi (kari) ünnepi alkalomkor veheti át. A díj – a teljesítmény szakértői értékelése alapján – háromfokozatú: I. díj – 200 ezer Ft, II. díj – 150 ezer Ft, III. díj – 100 ezer Ft. Csoportos kutatás esetén a díj a pályázatot benyújtó, első szerzőként szereplő hallgatót illeti. A résztvevő hallgató oklevél elismerésben részesül.

Egyéb tudnivaló:

Ha a téma összetettsége indokolja, később megvalósítható résztémák kidolgozása is tervbe vehető. Ezeket, továbbá a beadási határidőket a kuratórium hagyja jóvá. A kuratórium a témavezető oktatóval vagy oktatókkal konzultál, s csak ezután hoz döntést.

Egyidejűleg több téma is elindítható. Az összehangolásról és tervezésről a kuratóriumnak tudnia kell. A kuratórium döntése nélkül pályázati munka nem indítható. 

Ugyanazt a témát csak egy alkalommal lehet feldolgozni. Máshol készülő vagy már beadott pályázat témája (tárgy és/vagy alkalmazott módszer) nem lehet ugyanaz, de kapcsolódhat egymáshoz.

A témavezető és bíráló oktatókat/kutatókat a Kuratórium oklevél vagy pénzjutalom adományozására terjeszti elő a Gyógyszerésztudományi Kar felé. 

A pályázatot elnyert, első szerzős hallgatónak – a munka lezárása és beadása előtt – két, időarányos, röviden megfogalmazott munkajelentést kell benyújtania a Kuratórium címére (Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatala).

A kiírt pályázati témára való jelentkezést (csatolmányokkal együtt) a Kuratórium címére kell benyújtani (Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatala). A jelentkezésben meg kell jelölni a témavezető és a közreműködő oktató/kutató nevét és munkahelyét, továbbá az esetlegesen résztvevő, más hallgató nevét és munkahelyét. 

 Pécs, 2019. szeptember 25.

Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány

Kuratóriuma

 

 

MELLÉKLET

2019. őszi félévben meghirdetett téma:

Fitokannabinoidok mennyiségi meghatározása drogmintákból és készítményekből; toxikológiai-farmakológiai-biofarmáciai értékelés

A jelentkezés az általános tudnivalók figyelembe vételével történik.

Pécs, 2019. szeptember 27.

Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány

Kuratóriuma

Tájékoztatás a megadott témához:

Az utóbbi időben felgyorsult az „orvosi” kannabisz alkalmazása. A gyógyszerésznek tudnia kell, hogy a forgalomba került (interneten is rendelhető) CBD-készítmények valóban tartalmaznak-e CBD-t és mennyit, és/vagy tartalmaz-e még más igazolt hatású komponenst, továbbá nem tartalmaz a megengedett mennyiségnél több THC-t. Mindehhez műszerek és tesztvegyületek szükségesek.  

A gyógyszerésznek hiteles információt kell adnia a betegeknek és az orvosnak, hogy a készítménynek (olajos kivonat, spray, stb.) mi a hatása, van-e mellékhatása, stb. Ehhez megbízható szakirodalmi adatbázisra van szükség. Az alkalmazás a kutatási eredmények kellő ismeretét is szükségessé teszi (hogyan hatnak a kannabinoidok: endokannabinoidok, fitokannabinoidok; más receptorok, vanilloid-, opioid-receptorok szerepe: a fitokannabinoidok felszívódása és metabolizmusa a szervezetben).

Bár sok adat van a szakirodalomban, sok a bizonytalan és megoldatlan kérdés. Számos területről érdemes megközelíteni a valóságos gyógyászati értékeket. Előnyös lenne bekapcsolni a munkába  a  molekuláris farmakológiával foglalkozó pécsi kutatókat is. 

Hírarchívum