Hírek

Pályázati hírek - 2017. május 2, kedd

Belső Pályázat a PTE Kiválósági Centrumok támogatására

I. A belső pályázat célja:

A Pécsi Tudományegyetem a kiválósági centrumok támogatásával a magas színvonalú kutatómunka és kutatási eredmények, valamint művészeti tevékenység ösztönzését kívánja megvalósítani. A támogatás forrása: a 2017. évi intézményi kiválósági támogatás.

II. A pályázók köre:

A Kiválósági Centrum belső pályázaton 3 kategóriában lehet pályázatot benyújtani:

•             a PTE Kiválósági Centrum kategóriában a legjelentősebb tudományos és művészeti eredményeket felmutató kutatócsoportok kaphatnak támogatást

•             a PTE Tehetség Centrum kategóriában, azon kutató- és művészeti csoportok kaphatnak támogatást, melyek vezetője a belső pályázat évében tölti be legfeljebb a 45. életévét, és a csoport már olyan szakmai eredményekkel rendelkezik, mely alapján a későbbiekben Kiválósági Centrummá válhat.

A Kiválósági illetve Tehetség Centrum támogatásért pályázhatnak PTE kutatói hálózatok, művészeti csoportok, amelyek ígéretes kutatási céllal és a nemzetközi elvárások szerint is nívós teljesítmény indikátorokkal rendelkeznek, s kapcsolódnak az egyetem stratégiai kutatási, fejlesztési irányaihoz, elősegítik a kutatások területek közötti szinergikus lehetőséget, a multidiszciplináris kutatási lehetőségekben lévő kapacitást, valamint a kutatásokhoz modern core facilitást igényelnek.

Felhasználás időszaka: 2017.04.01-2018.03.31. Forrás nagysága: 330 millió Ft.

Jelen pályázat keretében 8-10 Kiválósági Centrum és 2-4 Tehetség Centrum kerül díjazásra. A Kiválósági Centrumok közül egy a művészetek területéről, míg összességében a támogatott kutatócentrumok 1/3-a a társadalomtudományok közül kerül ki.

 

III. A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A kutató/művészeti centrum által kitűzött kutatási/művészeti cél tömör megfogalmazását, annak jelentősége kidomborításával (maximum 2000 karakter terjedelemben).

2. A kutató/művészeti centrum összetételének dokumentálását: vezető oktatók, kutatók, fiatal kutatói állomány, PTE-s és PTE-n kívüli tagok, a tagoknak a centrumba allokált százalékos kutatói elfoglaltsága a teljes munkaidő arányában. Egy kutató/oktató csak egyetlen kutató/művészeti centrumban vehető figyelembe tagként. A pályázatban részletesen be kell mutatni a centrum személyi struktúráját, belső működési, irányítási mechanizmusait.

3. A kutatócentrum tagok eddigi tevékenységének indikátorait:

a.) a nemzetközi publikációs teljesítmény indikátorai:

- tudományos output indikátor:

  • a nemzetközi publikációk száma folyóirat minőségi kategóriák (SCImago) szerint csoportosítva: eddig összesen, utolsó öt év. A Q1 publikációkat tételesen fel kell sorolni.

 

- tudományos visszhang indikátorok (könnyen elérhető mérőszámokat alkalmazva):

- citációk száma: eddig összesen, utolsó öt év (MTMT)

- h-index, i10-index: eddig összesen, utolsó öt év (Google Scholar)

- teljes tudományos közlemények kumulatív impakt faktora (összes és utolsó 5 év)

- a kutatócentrum közös publikációs tevékenysége (az elmúlt 5 év 10 legjelentősebb publikációját kérjük megadni)

Művészeti Kiválósági Centrum esetében a művészeti alkotások tételes listáját és összesített adatait kérjük megadni az MTMT-alapján.

b.) a nemzetközi tudományos beágyazottság indikátorai:

- centrumot alkotó PTE kutatók nemzetközi folyóirat-szerkesztőbizottsági tagságai

- a centrumot alkotó PTE kutatók nemzetközi konferencia/workshop tudományos bizottsági tagságai; eddig összesen, utolsó öt év

- a centrumot alkotó PTE kutatók nemzetközi konferencia/workshop/szeminárium meghívásai; eddig összesen, utolsó öt év

- a centrumot alkotó PTE kutatók nemzetközi konferenciaszervezési tevékenysége; utolsó öt év

Mindegyik ponthoz kérjük a konferencia honlapjának megadását vagy más hasonló igazolást benyújtani!

c.) a külső kutatási forrás-beszerző képesség indikátorai:

- a centrumot alkotó PTE kutatók nemzetközi és hazai projektjeinek listája, az elnyert összegekkel: összesen, utolsó öt év

- közösen elnyert pályázatok bemutatása: összesen, utolsó öt év

d.) utánpótlás nevelésben betöltött szerep:

- a centrumot alkotó PTE kutatók által megszerzett tudományos fokozatok bemutatása: összesen, utolsó öt év

- a centrumot alkotó PTE kutatók témavezetésében megszerzett PhD/DLA fokozatok bemutatása: összesen, utolsó öt év

- Művészeti Kiválósági Centrum esetében az oktatói és hallgatói művészeti díjak tételes listáját és összesített adatait is kérjük megadni.

4. A kutató/művészeti centrum kiválósági pályázati forrással elérni kívánt eredményeinek meghatározását (tervezett publikációk, műalkotások, tervezett további támogatások bevonása, az utánpótlás nevelésére fordított források, nemzetközi kutatási/művészeti együttműködések tervezetei, nemzetközi konferenciák, workshopok rendezése, tervezett tudományos/művészeti szeminárium meghívások).

Az eredmények eléréséhez tervezett költségvetés:

Költségnem

Összeg

Bérköltség:

 

Ebből

-

utánpótlás nevelésére fordított összeg

 

Járulék költség:

 

Dologi költségek:

 

Ebből

-

publikációs költség

 

nemzetközi konferencia részvételi költség

 

rendezvényszervezési költség

 

Egyéb :

 

Konferencia napidíj:

 

Napidíj járuléka:

 

 

A felhasználás ütemezése:

A döntés alapján rendelkezésre bocsátott forrás 40%-át 2017. október 31-ig, további 40%-át december 31-ig, míg a végső 20%-át 2018. február 15-4ig szükséges lekötni. Megkötések: bérköltségre maximum a teljes költség 40%-a tervezhető, beruházás nem támogatható, az igényelhető összes költség nem haladhatja meg az 40 millió Ft-ot!

A Bizottság a bírálat során a kutatócsoport által más elnyert források rendelkezésre állását figyelembe veszi a támogatási összeg meghatározásakor.

5. A befogadó PTE Kar vagy Karok dékánjának, illetve dékánjainak támogatása.

Amennyiben a kutatás helyszíne és/vagy műszerparkja érinti a Szentágothai János Kutatóközpontot, a központ elnökének támogatása.

 

IV. A pályázatok elbírálása és teljesítés értékelése

A benyújtott pályázatokat a Pályázati Bizottság bírálja el.

Pontozás:

Összesen 100 pont szerezhető.

Kutatási cél: 10 pont

Indikátorok: 70 pont

Ebből:

  • publikáció: 25 pont
  • nemzetközi beágyazottság: 10 pont
  • forrásszerző képesség: 15 pont
  • kutatócsoport összetétele: 10 pont
  • utánpótlás nevelésben betöltött szerep: 10 pont

 

Vállalt eredmények: 20 pont

A támogatás felhasználásáról és eredményeiről részletes szakmai beszámolót kell készíteni, melyet a fenti bizottság értékel és figyelembe veszi a következő hasonló pályázat bírálatánál.

V. A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 15.

Hírarchívum