Gyógyszerészképzés

A Dunántúlon egyedüliként a Pécsi Tudományegyetemen folyik gyógyszerészképzés, 2000. szeptembere óta.

A szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság 2006-ban nyolc évre akkreditálta, hasonlóan a többi hazai képzőhelyhez.

A képzés csak nappali tagozaton indul magyar és angol nyelven, a felvehető hallgatók száma maximum 80 fő (államilag finanszírozott és költségtérítés helyekre együttesen).

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles gyógyszerész.

A képzés célja

A képzés célja olyan gyógyszerészek képzése, akik az elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, gyógyszerészi szemlélet és magatartás alapján vesznek részt a gyógyszerkutatásban, -előállításban és -forgalmazásban, valamint az egészségügyi ellátás rendszerében.

Felvételi követelmények

Felvételi követelmények: biológia emeltszintű érettségi vizsga kötelezően, valamint kötelezően választható a kémia vagy fizika tantárgy egyike emelt szinten.

A jelentkezés kizárólag a felvi.hu oldalon történhet, on-line jelentkezési formában. A felvételi eljárásról, határidőkről, a jelentkezésről bővebb információ található a Gyógyszerésztudományi Kar felvételi oldalán

 

A képzésről

A gyógyszerész mesterképzési szak 10 félévet felölelő egységes, osztatlan képzés. A képzés első féléveiben az alapozó elméleti ismeretek (biológia, kémia, fizika, matematika, analitika, kolloidika) és a gyakorlati készség elsajátítása a cél. Az anatómiai, élettani, kórélettani, mikrobiológiai és immunológiai tanulmányok segítségével orvosi elméleti ismeretekre tesznek szert a hallgatók. A hatodik szemesztertől a gyógyszerészet szakmai tárgyainak oktatása történik, melyek között kiemelt jelentőséggel bírnak a gyógyszerhatástani és a gyógyszerészeti-gazdaságtani ismeretek. A negyedik és a hatodik félévet lezáró vizsgaidőszakot követően 4 hetes kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt a hallgatók. A képzés tizedik féléve államvizsga előtti gyakorlati félév, melynek keretében a hallgatók közforgalmú és intézeti gyógyszertárban szereznek szakmai gyakorlatot. Az egyetemi képzés során a tudományos munka iránt érdeklődők valamely intézet kutatómunkájába való bekapcsolódás révén Tudományos Diákköri (TDK) munkát végezhetnek.

Az abszolutórium megszerzésének idegennyelvi feltétele gyógyszerészi szaknyelvi vizsga teljesítése angol vagy német nyelvből.

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Részletes szakleírásunk megtalálható: itt.

 

Továbblépési lehetőségek

A magyar gyógyszerész diploma általánosan elfogadott Európában és a 2008. évi CVI. törvény értelmében doktori címet (dr. pharm.) ad megszerzőjének. A Pécsi Tudományegyetemen végzett gyógyszerészeknek az Általános Orvostudományi Karon működő színvonalas Gyógyszertudományok Doktori Iskola keretében államilag finanszírozott módon vagy levelező formában lehetősége nyílik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére. A diploma megszerzését követően 3-5 év alatt továbbképzés keretében jelenleg tizenegy szakirányból választva szakgyógyszerészi képesítés megszerzésére is lehetőséget ad az Egyetem. A végzett gyógyszerészek évek óta egyre több álláshely között válogathatnak. Legtöbben a gyógyszerellátás valamely területén kezdik el munkájukat, de lehetőség nyílik a gyógyszergyártás, gyógyszerkutatás, gyógyszerismertetés, gyógyszer- és gyógynövény-minősítés és az államigazgatás területein történő elhelyezkedésre is.

 

További információ az alábbi címen kérhető:


Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar 

Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda
7624 Pécs, Szigeti út 12. I. emelet

Tel: 72/536-001/31129

e-mail:info@aok.pte.hu

felvi.gytk.pte.hu