„Szolcsányi János” tematikus pályázat gyógyszerészhallgatók részére – Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány kuratóriumának felhívása

2021. February 23.

Általános tájékoztató

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány kuratóriuma tematikus pályázatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának graduális képzésben résztvevő hallgatói számára. A cél, hogy a graduális képzésben jeleskedő hallgatók nyerjenek felvételt PhD-képzésre. Az a gyógyszerészhallgató pályázhat, aki eredményesen fejezte be a 2. évet. Egy szakintézetből alkalmanként (félévente) nem pályázhat 2 hallgatónál több. A pályázat időtartama – a pályázat elfogadásától számítva – egy év.

A témákat, javaslatokat e felhívás végén, külön mellékletben közli a Kuratórium.

A pályamunka (lehet online is) beadási határideje a pályázat elfogadásától számított egy év. A pályamunka feleljen meg a tudományos dolgozatok általános formai követelményeinek, csatolni lehet hozzá megjelent előadási összefoglalót vagy hivatalosan elfogadott, illetve már megjelent publikációt is. (pl. házi TDK-konferencián, Cholnoky László Szakkollégium nemzetközi szimpóziumán vagy bármely egyéb tudományos ülésen elismerésben részesülő előadást vagy poszter bemutatót tart, illetve magyar vagy idegen nyelven megjelenő közlemény társszerzője).

Pályázati témákat két alkalommal hirdet a Kuratórium: szeptemberben és márciusban. Az értékelése folyamatos. Az értékelést a Kuratórium által javasolt bíráló(k) végzik.  

A témavezető oktatók jóváhagyásával és koordinálásával lehetséges csoportos kutatás is. A pályázatban – amennyiben hallgatói csoport végzi a kutatást – a témát irányító gyógyszerészhallgató (első szerző) mellett társ lehet más munkahelyen (intézményben) dolgozó gyógyszerészhallgató vagy más szakos (orvos, biológus, vegyész) egyetemi hallgató is.

A járványügyi helyzet miatt felhívjuk a figyelmet, hogy lehetséges olyan pályamunka beadása is, ami szakirodalmi összefoglaló és értékelés. Ezt magyar nyelven kell elkészíteni, tekintettel a magyar szaknyelv ápolására.

Témaválasztáskor a témavezetők törekedjenek az intézetek közötti együttműködésre. A témavezető a témában tapasztalatokkal és lehetőségekkel rendelkező egyetemi oktató vagy kutató, aki megfelelően ismeri a gyógyszerészet gyakorlati kérdéseit is. A témavezető személye nem gyógyszerészi intézményből is kikerülhet.  Fontos cél, hogy a hallgató a graduális képzés során ismerje meg a jeles külföldi kutatóhelyeket, akár nemzetközi együttműködés formájában.

Pályázási feltételek és a pályázat jutalmazása:

1.  A pályázó hallgató 3-5 oldalas irodalmi összefoglalót készít a kutatási téma hátteréről. Ezt a pályázathoz kell csatolni. A pályázat elfogadásáról a Kuratórium dönt, és erről értesíti a pályázót.

2. A pályázó hallgatónak (témavezetője/témavezetői szakmai támogatásával) rövid kutatási (szakirodalmi összefoglaló értékelés esetén feldolgozási) tervet is csatolnia kell. Kísérletes munka esetén ebben azt is rögzíteni kell, hogy mekkora dologi/anyagi összegre pályázik, továbbá azt is, hogy körülbelül mire szeretné elkölteni (vegyszer/referencia standard/utazás/konferencia részvétel). A pályázható összeg – a megadott témára – maximum 200 ezer Ft. Az Alapítvány a megjelölt összeget – a hivatalos utat betartva – a téma kidolgozását vállaló intézet/tanszék részére átutalja dologi kiadások kiegészítése jogcímen. 

3. A sikeres, szakértői értékelése alapján bírált pályamunka jutalmazására egyetemi (kari) ünnepi alkalomkor kerül sor. A díj háromfokozatú: I. díj – 200 ezer Ft, II. díj – 150 ezer Ft, III. díj – 100 ezer Ft. Egy évben – több pályázó esetén – egyszerre 3 díj adható, függetlenül a díj fokozatától. Csoportos kutatás esetén a díj a pályázatot benyújtó, első szerzőként szereplő hallgatót illeti. A részt vevő hallgató oklevél elismerésben részesül.

Egyéb tudnivaló:

Ha a téma összetettsége indokolja, később megvalósítható résztémák kidolgozása is tervbe vehető. Ezeket, továbbá a beadási határidőket a kuratórium hagyja jóvá. A kuratórium a témavezető oktatóval vagy oktatókkal konzultál, s csak ezután hoz döntést.

Egyidejűleg több téma is elindítható. Az összehangolásról és tervezésről a kuratóriumnak tudnia kell. A kuratórium döntése nélkül pályázati munka nem indítható. 

Ugyanazt a témát csak egy alkalommal lehet feldolgozni. Máshol készülő vagy már beadott pályázat témája (tárgy és/vagy alkalmazott módszer) nem lehet ugyanaz, de kapcsolódhat egymáshoz.

A témavezető és bíráló oktatókat/kutatókat a Kuratórium oklevél vagy pénzjutalom adományozására terjeszti elő a Gyógyszerésztudományi Kar felé. 

A pályázatot elnyert, első szerzős hallgatónak – a munka lezárása és beadása előtt – két, időarányos, röviden megfogalmazott munkajelentést kell benyújtania a Kuratórium címére (Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatala).

A kiírt pályázati témára való jelentkezést (csatolmányokkal együtt) a Kuratórium címére kell benyújtani (Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatala). A jelentkezésben meg kell jelölni a témavezető és a közreműködő oktató/kutató nevét és munkahelyét, továbbá az esetlegesen résztvevő, más hallgató nevét és munkahelyét. 

MELLÉKLET

2021. tavaszi félévben meghirdetett témák, példák:

1. A biológiai terápia aktuális gyógyszerészeti kérdései (gyakorlati problémák, terápiát befolyásoló tényezők)

2. Növényi hatóanyagok és/vagy növényi eredetű gyógyszerészi készítmények hatóanyagainak analitikai kémiai vizsgálata és/vagy farmakológiai-biofarmáciai-toxikológiai értékelése (pl. kapszaicin, kannabinoidok, flavonoidok, fenoloidok, alkaloidok, monoterpének stb.)

3. A graduális gyógyszerészképzés kurrikulum-fejlesztésének kérdései

4. Régi pécsi, baranyai, somogyi és tolnai gyógyszertárak története, neves dél-dunántúli gyógyszerészek pályájának bemutatása

5. A pécsi gyógyszerészkar kialakulása szempontjából kiemelkedő elődök (pl. Szolcsányi János, Lárencz László, Hideg Kálmán, Bari Zsigmond, Dávid M. Ferenc) életpálya-feldolgozása

Az itt felsorolt példák nem korlátozzák a témaválasztást. Minden olyan elméleti vagy gyakorlati jellegű gyógyszerészi probléma kidolgozását támogatjuk, amelyet a pályázó témavezetője  aktuálisnak és alkalmasnak tart a megmérettetésre.

 Pécs, 2021. március 1.

Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány Kuratóriuma