Hírek

Felvételi hírek - 2016. június 1, szerda

MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS - a 2015/2016-ban felvételiző középiskolás diákok részére

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2016/2018-as tanévre”

A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország egyik kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat.

A pályázaton 4 tanuló nyerheti el a támogatást (2 tanuló biológia, biokémia, kémia vagy vegyészmérnöki szakról – 2 tanuló orvos- vagy gyógyszerész karról).

A pályázaton azok a tanulók vehetnek részt, akik az alábbi feltételek közül mindnek megfelelnek:

1. a 2015/2016-os tanévben bármely magyarországi középiskola nappali tagozatán végzett hallgató* és

2. minimum 4,5 tanulmányi átlag (a pályázati feltételek között megjelölt minimális tanulmányi átlag a pályázat benyújtását megelőző - 2014/2015 és 2015/2016 - két tanévre vonatkozik) és

3. államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) felsőoktatási képzésben résztvevők és

4. akik első diplomájukat kívánják megszerezni és

5. a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkor érvényes minimálbért (2016-ban: 111.000 Ft-ot) és  

6.  akik az alábbi intézmények bármelyikébe felvételt nyertek – a megjelölt szakon:

Pécsi Tudományegyetem               

Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)

Gyógyszerésztudományi Kar

Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)

 

*A nem 2015/2016-os tanévben érettségizettek a halasztás okát röviden indokolják meg.

A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó részére más ösztöndíj folyósítása a pályázat benyújtásának nem akadálya.

A pályázat formai és tartalmi követelményei:

Pályázni a Merck Kft. által kiadott adatlapon lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot
  • a tanulói jogviszony igazolását
  • az utolsó két tanév év végi bizonyítványának az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolatát
  • jövedelem igazolásokat (pályázati adatlap alapján, mellékelve az igazolásokat)

Amennyiben van:

  • tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló másolatot, csak szakterülethez kapcsolódó
  • nyelvvizsga bizonyítvány másolatát
  • ECDL vizsga bizonyítvány másolatát

 

Az elbírálás szempontjai:

A Merck Kft. CSR Bizottsága a pályázatok értékelésénél elsősorban a pályázó tanulmányi eredményeit veszi figyelembe. Azonosan jó tanulmányi eredményt elért hallgatók esetében a szociális háttér alapján felállított sorrend fog dönteni. A tanulmányi átlageredményre adott alappontszámot kiegészítheti a pályázó szakterülethez kapcsolódó tanulmányi versenyeken elért eredménye, nyelvvizsgája, melyeket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálni szükséges.

 

A pályázati adatlapot aláírva 2 eredeti példányban, a mellékleteket 1 példányban, lezárt borítékban kell elküldeni az alábbi címre:

Merck Kft.

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.

A borítékra kérjük ráírni: „CSR Bizottság, Tanulmányi Támogatás”

A formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött, az előírt mellékletekkel nem rendelkező, késve érkezett, aláírás nélküli pályázatokat nem tudjuk elbírálni.

A támogatás 4 szemeszter idejére nyerhető el (20 hónap), amely a következőképpen oszlik meg:

1. tanév: 2016/2017

2. tanév: 2017/2018

A támogatás folyósítása félévenként egy összegben, minden szemeszter elején történik. (125.000 Ft/félév) Az első részlet kivételével az utalás feltétele, hogy a nyertes hallgató minden esetben igazolja a megelőző félév tanulmányi követelményeinek sikeres teljesítését.

A tanulmányi támogatás összege bruttó* 25.000 Ft/hó.

*Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a kifizetett ösztöndíj a hallgató részéről egyéb jövedelemnek minősül, amely adóköteles és az éves SZJA bevallásában szerepeltetni kell. A jelenleg érvényben lévő SZJA törvény értelmében a fenti összegből adóalap-kiegészítés hiányában 16 % SZJA levonásra kerül.

Az elbírálás menete:

A pályázat beérkezési határideje: 2016. október 12.

(a határidőnél a postai bélyegző dátuma számít)

A beküldött pályázatokat a Merck Kft. CSR Bizottsága bírálja el.

A feldolgozás és az elbírálás határideje: 2016. október 26.

A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést 2016. november 4.

A nyertes pályázóknak a pályázathoz csatolt tanulmányi eredményt igazoló eredeti dokumentumokat személyesen is be kell mutatniuk, amelyre egy ünnepélyes díjátadó keretében nyílik lehetőségük

Az ünnepélyes díjátadó időpontja: 2016. november 28-i héten

A támogatást elnyert tanulók részére az első szemeszterre jutó támogatás utalása 2016. december 15-ig várható.

Azokat a pályázatokat, amelyek nem részesülnek pozitív elbírálásban, postai úton visszajuttatjuk a feladónak.

A támogatással kapcsolatosan további információ írásban kérhető a csr@merck.hu e-mail címen.

Budapest, 2016. május 26.

Hírarchívum