Képzéseink

Gyógyszerészképzés a Pécsi Tudományegyetemen

 

A Pécsi Tudományegyetem oktatási és tudományos bázisán, a gyógyszerészeti szakintézetek megalakulásával, a Dunántúl egyetlen gyógyszerészképző helyeként, 2000. szeptemberében, az Általános Orvostudományi Kar keretében, mint a Kar egyik szakán indult meg a gyógyszerészképzés. A Szak szervezeti fejlődése megalakulása óta folyamatos volt. A képzés indulásakor három új gyógyszerészeti szakintézet alapítására került sor, ma a 2016. január 1-én megalakult önálló Gyógyszerésztudományi Kart hét intézet alkotja. A Szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság(MAB) 2006-ban akkreditálta. A Minősítő Bizottság jelentésében megállapította: „A pécsi gyógyszerészképzés minden vonatkozásban megfelel a képzéssel szemben támasztott szakmai követelményeknek. A jelentős számú, tudományos minősítéssel rendelkező oktató tevékenysége az alapja és biztosítéka annak, hogy európai összehasonlításban is kiváló felkészültségű gyógyszerészeket képeznek.”

 

A képzés célja

A gyógyszerész, mint a gyógyszerek szakértője, a társadalmi igényeknek megfelelően igen sokrétű tevékenységet fejt ki. A gyógyszerek előállítását, ellenőrzését végzi, ismeri a gyógyszerek hatásmechanizmusát, a hatóanyagok kölcsönhatásait, a különböző gyógyszerkészítmények biológiai hasznosulását, a gyógyszerek, gyógytermékek racionális, gazdaságos, ugyanakkor hatékony alkalmazásának lehetőségeit.

A Kar célja ezért olyan gyógyszerészek képzése, akik az elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szemlélet és etikai magatartás alapján meghatározó módon képesek részt venni az egészségügyi ellátás, a gyógyszerkutatás, -fejlesztés, -minősítés és -forgalmazás rendszerében, és e területek továbbfejlesztésében.

A képzésben kiemelten fontos a multidiszciplináris tudás megszerzése. A képzés a Gyógyszerésztudományi Kar intézetei mellett az Általános Orvostudományi Kar és a Természettudományi Kar intézeteinek részvételével folyik. A képzés a Pécsen is – hasonlóan a más magyar képzőhelyekhez - csak nappali tagozaton indult, 2000 szeptemberétől magyar, 2009. szeptemberétől angol és 2018. szeptemberétől német nyelven. A végzett hallgatók oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles gyógyszerész. A végzett gyógyszerészek 2009. január 1. óta gyógyszerészdoktori cím (PharmD) viselésére jogosultak.

 

A képzésről

A felvételi követelmények között emelt szintű biológia és kémia, vagy fizika érettségi vizsga szerepel. A felvételre történő jelentkezés kizárólag a felvi.hu honlapon történhet, on-line jelentkezési formában. A felvételi eljárásról, határidőkről, a jelentkezésről bővebb információ található a Gyógyszerésztudományi Kar felvételi oldalán. (link)

A gyógyszerészképzés 5 éves osztatlan mesterképzés keretében folyik. A képzés első féléveiben elsősorban a biológia, a kémia és a fizika alapismereteinek elsajátítása a cél. Az orvosi elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket az anatómiai, élettani, kórélettani, mikrobiológiai és immunológiai tanulmányok adják. A harmadik évtől behatóbban ismerkednek meg a hallgatók a gyógyszerészet szakmai tárgyaival, melyek között a Pécsett folyó képzés keretében kiemelt fontosságot kapnak a gyógyszerészi kémiai, gyógyszerhatástani, biofarmáciai, gyógyszertechnológiai, farmakognóziai, gyógyszerterápiás és gyógyszerészeti-gazdaságtani ismeretek oktatása. A képzés java része a Kar Rókus utca 2. sz. alatti épületben újonnan kialakított, korszerűen felszerelt szakintézeteiben történik. Tanulmányaik tizedik félévében a hallgatók szakmai gyakorlatokon vesznek részt és befejezik diplomadolgozatuk elkészítését. A tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók képzésük során bekapcsolódhatnak valamelyik intézet kutatómunkájába a kari Tudományos Diákkör keretében.

 

Továbblépési lehetőségek

A magyar gyógyszerész diploma általánosan elfogadott Európában. Hallgatóinknak lehetőségük nyílik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére is a karon működő magas színvonalú és nemzetközi hírű Gyógyszertudományi Doktori Iskola keretében. A végzést követően 3-5 év alatt továbbképzés keretében szakgyógyszerészi képesítés megszerzésére van lehetőség mintegy 15 különféle szakterületen. A végzett gyógyszerészek számos álláshely között válogathatnak, szakmailag érdekes, értékes tevékenységet folytathatnak, jó érvényesülési és anyagi lehetőségekre számíthatnak.

Legtöbben az egészségügyben, a gyógyszerellátás valamely területén kezdik munkájukat, de lehetőség nyílik a gyógyszeriparban, gyógyszerkutatásban, gyógyszerismertetésben, minőség ellenőrzésben, vagy az államigazgatás területein történő elhelyezkedésre is.

Képzéseinkről részletesen.

További információ

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda

7624 Pécs, Szigeti út 12. IV. emelet

Tel: 72/536-001/31129

e-mail:info@aok.pte.hu

felvi.gytk.pte.hu