Gyógyszertudományok Doktori Iskola (D92)

Gyógyszertudományok Doktori Iskola (D92)

A doktori iskola vezetője: Dr. Pintér Erika egyetemi tanár

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karának azon doktori programjait foglalja magában, amelyek a farmakológia a gyógyszerészet és a transzlációs medicina tudományához kapcsolódnak. A két kar között fennálló szorosan kapcsolódó, illetve komplementer érdeklődési területek sokrétű tudományos kapcsolatok és kollaborációk kialakulását teszik lehetővé. Mivel a tudományterületek felölelik a modern gyógyszerfejlesztés összes fázisát, a számítógépes modellezéstől a betegágyig, a Doktori Iskola teljesítménye nemzetközileg is versenyképes.

Széles metodikai paletta: analitikai kémia, biokémiai módszereket is felölelő kísérletes toxikológia, kísérletes farmakológia in vivo és in vitro módszerekkel, neurofarmakológia, elektron- és fénymikroszkópos morfológiai módszerek, keringésfarmakológia, kísérletes gasztroenterológia, farmakokinetika, gyógyszerészet, farmakognózia, gyógyszertechnológia, gyógyszerészi kémia és gyógyszerészi biotechnológia, in silico gyógyszertervezés, transzlációs klinikai kutatások számos aspektusa.

A doktori programok fogadni képesek orvosi, gyógyszerészi, biológusi és vegyészi képesítésű hallgatókat egyaránt. Az utóbbi években a legtehetségesebb orvostan- és gyógyszerészhallgatók jelentkeztek az iskolába. A jelentkezők nagy része színvonalas TDK munkát is folytatott a graduális képzés alatt. Magas szakmai színvonal, jelentős nemzetközi tudományos rutin, jó tudományos elismertség (a törzstagok jelentős hányada és számos szenior témavezető rendelkezik 1000 feletti szakirodalmi idézettséggel). Jelentős szereppel bírnak a képzésben a nemzetközi kapcsolatok, amelyek közös munkákban, rövidebb-hosszabb tanulmányutakban is megnyilvánulnak.

Legfontosabb az együttes munka révén történő képzés, emellett korszerű szakirányú kurzusok állnak rendelkezésre. Kedvező oktató: hallgató arány. Az oktatók főállásúak, döntő többségük nem is rendelkezik másodállással.

Ebből következően a jelöltek az élmény és gyakorlat szintjén találkoznak a tudományos kutatás teljes vertikumával (kezdve a tématámogatás megszerzésétől a kísérletek megtervezésén és kivitelezésén át az adatok prezentálásáig).

Mind a kísérletes, mind az elméleti területen biztosított az átjárhatóság a többi iskolával és karral.

A kutatások anyagi háttere pályázatok révén folyamatosan biztosítva van, igény esetén több hallgatót/egyéni felkészülőt is tudnak foglalkoztatni tudományosan releváns problémák megoldásában. Az infrastruktúra elfogadható, de jelenleg megújulóban van. A Gyógyszerhatástani Tanszék, a Farmakológiai Intézet és a Transzlációs Medicina Intézet 2020 szeptemberében új épületbe költözik. A feldolgozott témák részben alap-, részben alkalmazott kutatási jellegűek, ez is sokszínűséget eredményez.

A hallgatók betekinthetnek a graduális oktatás „rejtelmeibe” is, de csak olyan mértékben, ami még nem hátráltatja a tudományos fejlődést. Az oktatói rutin megszerzése előnyükre válik, és az oktatás látókörüket is szélesíti. A PhD hallgatók lehetőséget kapnak nemcsak a magyar nyelvű, de az angol és német nyelvű szemináriumok vezetésében is. A Gyógyszertudományok Doktori Iskola területén a tehetséges oktatók és hallgatók elvándorlása minimális. Az ÁOK és GYTK vezetősége törekszik arra, hogy a legtehetségesebb, PhD fokozatot szerzett fiatalok egyetemi oktatói állást kaphassanak és oktatóként biztosítsák a PhD képzés sikerességét.

A Doktori Iskola fő küldetése, hogy az elsősorban orvosi vagy gyógyszerészi diplomával rendelkező hallgatók posztgraduális képzését biztosítsa. Mivel, a hallgatói utánpótlás bázisát az Általános Orvosi és Gyógyszerésztudományi Karok képezik, az Iskola kiváló lehetőség a kollaborációkra, a gyógyszerfejlesztés, farmakológia, gyógyszerészet és transzlációs medicina területeken. A Doktori Iskola, a nemzetközi trendekhez igazodva, horizontálisan és vertikálisan egyaránt olyan széleskörű posztgraduális képzést biztosít az orvosok és gyógyszerészek számára, amelyek teljes mértékben teljesítik a XXI. század tudományos igényeit, kihívásait.

Mellékletek:

 

Gyógyszertudományok Doktori Iskola képzési terve.pdf

 

Gyógyszertudományok Doktori Iskola Programjai 2021__junius_1-től.pdf

 

Gyogyszertudomanyok_Doktori_Iskola_hallgatoi_2024_03_01.pdf

Linkek:

ODT honlap

Törzstagok

Témakiírások

Védések