Belső árképzési rend

A Klinikai Központi Gyógyszertár belsõ gyógyszerárképzési rendje

 
A Klinikai Központi Gyógyszertárban 1994. szeptemberétõl komputerizált módon történik a gyógyszerforgalom dokumentálása és a gyógyszerek árképzése.

A klinikák gyógyszerköltségeikkel történõ terhelésének alapja a gyógyszerek tényleges beszerzési árának matematikai átlagára, illetve az így számított és összesített gyógyszerfelhasználásuk. Ez a számítási technika minden kedvezményt összesít, és a tényleges "PTE-árban" jelenít meg. Így a különbözõ árengedmények, rabatt konstrukciók és adományok az érintett készítmény árának csökkenését eredményezik. Ez az árképzés jelenti a garanciát arra is, hogy minden felhasználó klinika a kedvezményekbõl maradéktalanul részesül, a mindenkori felhasználásával, illetve igényével arányos mértékben. A beszerzési árak matematikai átlagáras számítása megfelel a hatályos számvitelrõl szóló törvény elõírásainak is (1991. évi XVIII. tv. 35. §).

Az intézményi gyógyszerbeszerzés és nyilvántartás, valamint elszámolás tekintetében az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl szóló törvény elõírásait [2005. évi XCV. tv] vettük figyelembe, különös tekintettel a 14. §-ra.

A gyógyszer mintaadás és dokumentálás tekintetében alapvetõ a gyógyszer-reklám rendelet [11/2007. (III. 6.) EüM rendelet], amelynek átfogó intézeti foganatosítása szintén alapvetõ követelmény (lenne).

Azoknál a termékeknél, amelyek a központosított közbeszerzés hatálya alá esnek, a beszerzés és árkialakítás (is) a jogszabályi kötelmeknek megfelelõen történik [3/1998. (II.25) NM rendelet a 33/1998. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában foglalt felhatalmazás alapján rögzíti ezeket a készítményeket].

A "PTE-ár" kialakításának rendje a biztosíték arra, hogy a kedvezmények arányos módon kerülnek felosztásra.  A különbözõ árcsökkentõ hatások eredményeként a PTE az éves gyógyszerbeszerzéseit a hivatalos hazai kórházi árakon számított 830,9 millió forinttal szemben 666,1 millió forintra tudta mérsékelni. A 169,7 millió forint különbözeten felül, amely az 1997. évi 155% -a, még további 16-17 millió forint megtakarítás keletkezett a gyógyszertári magisztrális munkadíjakból. A megtakarítások kedvezményezettjei, amely összességében 185 millió forintot jelentett, 100% -ban a POTE klinikái voltak (azaz a klinikai kiadások, gazdasági mérlegek ekkora összeggel mentesültek).

A Klinikai Központi Gyógyszertárból a klinikák a rendszeres havi összefoglaló jelentés részeként megkapják a felhasználásaikra és a lehetséges megtakarításokra is utaló adatokat: (I) a klinika gyógyszerfelhasználásában "legnagyobb részarányt jelentõ gyógyszerek listáját", (II) a hivatalos hazai kórházi gyógyszerár "50,1% alatti áron elérhetõ gyógyszerkészítmények listáját", (III) valamint a gyógyszertár (!) által bevételezett "rabatt" gyógyszerek listáját.

Közismert - jóllehet sokak által vitatott és valóban ellentmondásos -, hogy az intézményi és intézeti szinten dokumentált kedvezményeken túlmenõen a cégek promóciós gyakorlatának megfelelõen további intézeti, osztályos és személyes visszatérítés, érdekeltségi ösztönzõk is jelen vannak a kórházainkban, így a PTE-n is. Egy közelmúltban elvégzett felmérésünk szerint a PTE klinikáira, éves szinten összesítve, kb. 70-80 millió forint értékû "visszaforgatás" jut, amelynek kb. 60% -a valamilyen formában a PTE-n marad, míg a 40% -a "nyomtalanul kilép" az intézménybõl.


Példák a "PTE-ár" változásaira :

1.) Kedvezményezett áru gyógyszerbeszerzés hatása a "PTE-árra":

A hazai gyógyszer nagykereskedelem átlagosan 0-5% árkedvezmény nyújt a kórházak számára. A kedvezmény mértéke jelentõs mértékben függ a kórház fizetõképességétõl és fizetési elmaradásaitól. Az utóbbi években a mi esetünkben a kedvezmények több esetben is megvonásra kerültek, illetve gyógyszerkiadásainkat jelentõs összegû késedelmi kamatok is terhelték. Éves szinten a PTE esetében kb. 20 millió forint értékû kedvezmény megszerzésérõl, illetve esetleges elvesztésérõl van szó.

Egy példán keresztül bemutatva a nagykereskedelmi kedvezmény az alábbi módon jelenik meg a "PTE-árban":

A készítmény hivatalos "kórházi ára": 100 Ft/doboz. Nagykereskedõi kedvezmény mértéke: 4%. Ebben az esetben a "PTE-ár": 100 - 4 = 96 Ft / doboz (azaz a lista árhoz képest 4% -kal alacsonyabb).
Alkalmazása a gyakorlatunkban:
Minden nagykereskedõi kedvezmény elszámolása ilyen módon történik.


2.) Áru rabatt hatása a "PTE-árra":

Gyakori, hogy a szállítók v. gyártók áru rabatt átadásával kívánják mérsékelni a kórházi gyógyszerárakat. Rendszerint a tényleges megrendelések kíséretében érkezik a megadott mennyiségû áru rabatt ("egyet fizet, kettõt kap", stb.. akciók). Ezeket az akciókat gyakran megtévesztõ módon "tálalják". Például gyakori a következõ megfogalmazás: "minden harmadik dobozt ingyen nyújtjuk Önnek, vagy kórháznak". Nyilvánvalóan téves interpretációról van szó, ugyanis az ingyenesség csak jól definiált - gyakran eleve túlértékelt - vásárláshoz kötõdik. Hasonló marketingfogásról van itt is (csak) szó, mint amikor az autókereskedõ az értékesíteni kívánt autóhoz "ingyen" légkondicionáló berendezést, vagy "téli gumit" kínál.

Egy példán keresztül bemutatva az árurabatt az alábbi módon jelenik meg a "PTE-árban":

10 doboz vásárlása teljes áron (100 Ft/doboz) történik: 10 x 100 = 1.000 Ft-ért. A tíz doboznyi megrendeléshez kötõdõen (!) kerül leszállításra a rabatt gyógyszer is, példánkban újabb 5 doboz (azaz "kettõt fizet, hármat kap" akcióról van szó). Így a 15 doboz bevételezésére kerül sor, 1.000 Ft "bekerülési" áron, amely 66,67 Ft/doboz beszerzési átlagárat, "PTE-árat", eredményez (azaz a lista árhoz képest 33,33% -kal alacsonyabb ár).
Alkalmazása a gyakorlatunkban:
Minden áru rabatt elszámolása ilyen módon történik. A gyártókkal kötött keret megállapodásainkban rögzítjük, hogy a lista árhoz képest milyen mértékû árcsökkentõ kedvezményt nyújtanak. A megállapodásnak megfelelõ "PTE-ár" kialakítását a gyártók rendszerint áru rabatt átadásával biztosítják.


3.) "Ajándék v. minta" gyógyszer hatása a "PTE-árra":

Az ajándék vagy minta a tényleges bekerülési árán kerül bevételezésre (azaz rendszerint 0 Ft). Az adomány átadásának idõpontjában a meglévõ készlet természetesen befolyásolja a "PTE-árat".

Egy példán keresztül bemutatva az ajándék v. minta gyógyszer az alábbi módon jelenik meg a "PTE-árban":
a.) Az ajándék mennyisége 30 doboz. A PTE KK készlete - korábbi, fizetés ellenében beszerzett gyógyszer - 10 doboz, 100 Ft/doboz áron. Így a készlet értéke: 1.000 Ft. Az ajándék bevételezése után az aktuális átlagár, azaz "PTE-ár": 1.000 Ft / 40 doboz = 25 Ft/doboz (azaz a lista árhoz képest 75% -kal olcsóbb).

b.) Ajándék mennyisége 30 doboz és a korábbi beszerzésbõl készlet nincs, akkor a bevételezést követõen a "PTE-ár": 0 Ft (azaz a listaárhoz képest 100% -kal olcsóbb).


4.) Évközi, hivatalos árváltozás hatása a "PTE-árra":

A 25/1997 (VIII. 22) NM rendelet értelmében a kórházi gyógyszerek jelentõs számban kerültek át a termelõi ár tekintetében "társadalombiztosítási támogatás nélkül forgalmazott" gyógyszerek kategóriájába. Igaz, már az elnevezés sem helyes, hiszen a kórházi gyógyszerek, ha nem is közvetlenül, de 100% -os társadalombiztosítási támogatásban részesülnek. Ez a rendelet nyitotta meg – sajnos - annak a lehetõségét is, hogy a kórházi gyógyszerek ára negyedévenként - központi ártárgyalások nélkül- módosíthatóvá vált (amely az utóbbi években többnyire emelést jelentett).
A viszonylag gyakori árváltozások miatt szükséges az árváltozások hatásának értelmezése.

Egy példán keresztül bemutatva az árváltozás az alábbi módon jelenik meg a "PTE-árban":

A PTE KK készlete az árváltozáskor 3 doboz, amely értéke 3 x 100 Ft = 300 Ft. Ezt követõen újabb 5 doboz beszerzése történik, már a megemelt 120 Ft/doboz áron, 600 Ft-ért. Így az együttes készlet 8 doboz, amelynek értéke 900 Ft. A gyógyszer "PTE-ára" pedig: 900 Ft / 8 doboz = 112,5 Ft / doboz (azaz a 20% -os áremelés mellett az emelkedés mértéke – átmenetileg - csak: 12,5% -os). A továbbiakban az átlagár a régi árú termék csökkenésével arányosan - de ellentétesen - emelkedik, késleltetve az új ár megjelenését.