Tantargy

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

Lectures: 14 hours

Practices: 14 hours

Seminars: 0 hours

Total of: 28 hours

Subject data

 • Code of subject: OGA-GN1-T
 • 2 Credit
 • Gyógyszerész
 • Alapozó module
 • Őszi
Prerequisites:

OGA-MB2-T > 0 teljesített

Exam course:

Course headcount limitations

min. 5 people – max. 80 people

Topic

A farmakobotanika a teljes növénytan gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Témája kiterjed a növényi sejttanra, szövettanra, a morfológiai alapfogalmak ismertetésére, a növények rendszerezésére. A szisztematikán belül ismerteti a gyógynövények földrajzi származását, termeszthetőségét, a természetvédelem szempontjait. Különösen hangsúlyosak a kemotaxonómiai ismeretek, hiszen a hatás igen gyakran összefügg a gyógynövény rendszertani helyével, ill. az ehhez tartozó kémiai jellemzőkkel. A szövettani és morfológiai alapismeretek teszik lehetővé a helyes anatómiai fogalmak használatát, a gyógynövény fajok (taxonok) pontos azonosítását.

Lectures

 • 1. A növényi sejt felépítése. Színtestek, zárványok. - Dr. Papp Nóra
 • 2. A sejtfal szerkezete. - Dr. Papp Nóra
 • 3. Növényi szövetek I. Merisztémák. - Dr. Papp Nóra
 • 4. Növényi szövetek II. Epidermisz, gázcserenyílások, trichómák, másodlagos bőrszövet. - Dr. Papp Nóra
 • 5. Növényi szövetek III. Szállítószövetek, nyalábtípusok. - Dr. Papp Nóra
 • 6. Növényi szövetek IV. Alapszövetek: valódi, szilárdító, kiválasztó és váladéktartó alapszövetek. - Dr. Papp Nóra
 • 7. 1. zárthelyi dolgozat - Dr. Papp Nóra
 • 8. Gyökérmorfológia. Módosult gyökerek. A gyökér szövettana. - Dr. Papp Nóra
 • 9. Hajtásmorfológia. A hajtás szöveti szerkezete. Hajtástípusok. - Dr. Papp Nóra
 • 10. Levélmorfológia. Levélállás. Levélerezet. A levél szövettana. - Dr. Papp Nóra
 • 11. Virágmorfológia. Virágzattípusok. - Dr. Papp Nóra
 • 12. Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és mag. Terméstípusok. - Dr. Papp Nóra
 • 13. 2. zárthelyi dolgozat - Dr. Papp Nóra
 • 14. Rendszertani kategóriák, kemotaxonómiai összefüggések, a nevezéktan szabályai - Dr. Papp Nóra

Practices

 • 1. Mikroszkópos technikák, preparátum-készítés (levélderítés, nyúzatkészítés, mikroszkopizálás). Plasztiszok a növényi sejtben. Plasztiszok zárványai. Kristályok a növényi sejtben.
 • 2. A sejtfal kémiai anyagainak (cellulóz, lignin) vizsgálata. A sejtfal és a citoplazma nyálkaanyagainak vizsgálata. Sejtnedvvakuólumok anyagainak (inulin, alkaloid, cserzőanyagok, antocianinok) vizsgálata.
 • 3. A gyökér- és hajtástenyészőkúp vizsgálata.
 • 4. Lomblevél epidermiszek (nyúzatok, keresztmetszetek) és derített készítmények vizsgálata.
 • 5. Szár keresztmetszetek mikroszkópos vizsgálata: szállítószövetrendszer és szilárdító szövetek tanulmányozása.
 • 6. Alapszövetrendszer tanulmányozása. Kiválasztórendszerek (skizogén, lizigén váladéktartók, tejnedvtartók, mirigyszőrök, mirigypikkelyek, nektáriumok) vizsgálata.
 • 7. 1. zárthelyi dolgozat. Virág és mag szöveti szerkezetének tanulmányozása.
 • 8. A gyökér és módosulásainak morfológiai elemzése.
 • 9. A hajtásrendszer típusai, hajtásmódosulások.
 • 10. Levéltípusok, levélállás, a levél részei és tagoltsága. A levéllemez alakja, levélerezet, levélmódosulások.
 • 11. A virág alaktani elemzése: a virágtakaró, a porzótáj és a termőtáj. Virágképlet, virágdiagram.
 • 12. Virágzati típusok morfológiai tanulmányozása.
 • 13. Termések morfológiai vizsgálata: Száraz felnyíló és zárvamaradó termések.
 • 14. 2. zárthelyi dolgozat

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016
Az előadások anyaga hozzáférhető a Farmakognóziai Intézet honlapján (Oktatási anyagok).

Notes

Papp Nóra: Farmakobotanika I. A gyógynövények sejt-, szövet- és alaktana, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2012.

Recommended literature

Dános Béla: Farmakobotanika. Kemotaxonómia, Argumentum, Budapest, 1997.
Dános Béla: Farmakobotanika. Gyógynövényismeret, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.
Dános Béla: Farmakobotanikai gyakorlatok. Feladatgyűjtemény, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007.
Haraszty Árpád (szerk.): Növényszervezettan és növényélettan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998 (mindenkori legújabb kiadás).
Mihalik Erzsébet és mtsai: Növényanatómiai praktikum, JATEPress, Szeged, 1999.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A félév során a hallgatóknak elfogadható szinten (min. 60%) kell megírniuk két zárthelyi dolgozatot az előadások anyagából, valamint két dolgozatot a gyakorlatok anyagából. A számonkérésekre a szorgalmi időszak 7. és 13. hetében kerül sor. A dolgozatok kérdései, feladatai az előző órák teljes anyagát felölelik.
Pótlásra és javításra minden dolgozat esetében - az eredeti időponton felül - legfeljebb két alkalommal biztosítunk lehetőséget.
A gyakorlatokon jegyzőkönyvet kell vezetni, a gyakorlat teljesítését az óra végén a gyakorlatvezető aláírásával igazolja.

Making up for missed classes

A gyakorlatokon kötelező a részvétel, mulasztás esetén legfeljebb két gyakorlat pótolható - a gyakorlatvezetővel előzetesen egyeztetve.

Exam topics/questions

1. A növényi sejt felépítése.
2. Színtestek, zárványok.
3. A sejtfal szerkezete.
4. Merisztémák.
5. Epidermisz – gázcserenyílások.
6. Epidermisz – trichómák, másodlagos bőrszövet.
7. Szállítószövetek – nyalábtípusok.
8. Valódi alapszövetek.
9. Szilárdító alapszövetek.
10. Kiválasztó és váladéktartó alapszövetek.
11. Gyökérmorfológia. A gyökér szövettana.
12. Módosult gyökerek.
13. Hajtásmorfológia. A hajtás szöveti szerkezete.
14. Hajtástípusok.
15. Levélmorfológia. Levélállás.
16. Levélerezet. A levél szövettana.
17. Virágmorfológia.
18. Virágzattípusok.
19. Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és mag.
20. Terméstípusok.
21. Rendszertani kategóriák, kemotaxonómiai összefüggések, a nevezéktan szabályai.

Examiners

 • Dr. Farkas Ágnes
 • Dr. Papp Nóra

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Filep Rita