Koronavírus információk

Távoktatási Tudástár

Kedves Hallgatóink, Oktatóink és Munkatársaink!

Ezt az aloldalt azért hoztuk létre, hogy segítsük a globális veszélyhelyzet következtében kialakuló új és innovatív oktatási formára, a távoktatásra való átállást, mind hallgatóink, mind pedig oktatóink számára. A Távoktatási Tudástár egy helyre integrálja és tematizálja a távoktatás során felmerülő tanácsokat, javaslatokat, oktatási módszereket, technikákat és segédanyagokat, valamint a hallgatók és az oktatók személyes tapasztalatait.

A dékáni vezetés

Tartalmak

Információk HALLGATÓKNAK

Információk OKTATÓKNAK

Dokumentumtár, linkek

Oktatóknak

Ajánlások és tanácsok a Microsoft Teams felület használatára

Online kurzusok és előadások

 • Az előadásokról érdemes a Teams naptárán belül eseményt létrehozni a megfelelő kurzus csatornáján, melyről a hallgató értesítést kap, így ha nem akar, nem marad le róla. Érdemes előző napokban létrehozni ezt az időzített eseményt a Teams-ben, így a hallgatóink naptárjába bekerül az óra.
 • Az eseményt úgy érdemes elnevezni, hogy utaljon az óra témájára (tehát ne „Előadás” névvel). Így az óráról készült felvétel címe automatikusan megfelelően lesz elnevezve.
 • Nem szabad elfelejteni beindítani a felvételt, amennyiben később is visszanézhető stream előadást szeretne készíteni az óráról. Ezzel elkerülhető az órák pótlásának kérdése a hallgatói oldalról, valamint a technikai okokra visszavezethető óra mulasztás kérdése is. Fontos, hogy az oktató kezdeményezze a felvételt, hogy nehogy a hallgatók állítsák le. Ugyanis egy hallgató is elindíthatja a felvételt. Ezt lehetőség szerint el kell elkerülni, sőt, a hallgatókat meg kell kérni, hogy ne ők kezdeményezzék a „meetinget”, hanem várják meg, amíg az oktató elkezdi és ahhoz csatlakozzanak.
 • Célszerű az előadás során a hallgatóság kameráit és mikrofonjait kikapcsolni vagy kikapcsoltatni, csökkentve az átvitt adat mennyiségét és kiiktatva az esetleges, másoktól érkező zavaró háttérhangokat.
 • Célszerű felhívni a hallgatóság figyelmét a chatablakra, hogy ott van lehetőségük írni, illevte kérdezni, ha valami nem világos. Bárminemű visszajelzést ide lehet kérni a hallgatóktól.
 • Célszerű szigorúan az órarend időbeosztását követni, így elkerülhető a más tárgyakkal való összeütközés.
 • Célszerű már a legelején rákérdezni, hogy jól hallja-e a hallgatóság az előadást, valamint hogy látja-e rendesen a diákat. Továbbá érdemes megkérni a hallgatóságot, hogy technikai probléma esetén azonnal írjanak üzenetet a chatablakba.
 • Az előadás közben is érdemes egyszer-kétszer (többször felesleges és zavaró) rákérdezni, hogy mindent jól hallanak-e.
 • Célszerű követni a chatablak hozzászólásait és kérdéseit. Előadás közben teljes képernyős mód esetére célszerű két monitort használni kiterjesztett képernyővel, vagy egy másik készüléken is bejelentkezni a Teams-be és követni a chatablakban zajló kommunikációt.
 • Célszerű a diák anyagait a kurzus csatornájának “Fájlok” füle alá feltölteni, itt elegendően nagy a tárhely és nincs feltöltési méretkorlát.
 • Célszerű a Teams-en létrehozott csatorna (pl. kurzushoz rendelt, vagy intézeti) szerkesztő módjában beállítani, hogy minden csatorna-tevékenységről küldjön üzenetet a Teams, így biztosan semmiről nem marad le az oktató (kis csengő ikonra kattintva úgy, hogy az ne legyen áthúzva).
 • A gyors kommunikáció céljából célszerű feltelepíteni a Teams-et mobileszközeinkre is.
 • Mivel a Teams hivatalos kommunikációs munkafelület, nincs helye rajta magánjellegű beszélgetéseknek és fájloknak, de ugyanúgy célszerű a hétvégén korlátozni a Teams-en munkaügyben történő kommunikációt csak a legszükségesebbekre, meghagyva a privát hétvégi zónát a dolgozó számára.

Online számonkérések

A számonkérések időbeosztása kapcsán két tényezőt mindenképpen vegyünk figyelembe:

 1. A rugalmasabb időtartomány hallgatóbarát (figyelembe veszi az egyéni időbeosztását és az otthoni körülményeket), ugyanakkor a visszaélésekre is több lehetőséget biztosit.
 2. Az egy bizonyos napon egy bizonyos időben (pl. az előadás ideje alatt) kiírt számonkérés kevesebb mozgásteret biztosít, egyúttal kiszolgáltatottabbá is teszi a hallgatókat az otthoni körülményekhez (pl. családi környezet).
 • A tananyag feltöltés legkésőbb órarend szerinti napon valósuljon meg a Neptunban.
 • A kérdés létrehozásánál beállítjuk a Véletlenszerű válaszok jelölést, így minden alkalommal összekevert sorrendben rakja ki a válaszlehetőségeket.
 • Az otthoni elkészítésre kiadott beadandó feladatokat a Neptunban „Feladat” feladattípussal valósítjuk meg. Ez a módszer már korábban bizonyította, hogy megbízhatóan működik.

Unipoll (oktatóknak)

 • Az UniPoll-ban létrehozott tesztkérdéseknél egységes javaslatunk, hogy egy kérdés mindig 1 pontot érjen. Ez nagyban megkönnyíti az automatikus javítás kivitelezését. Egyúttal megfontolandó – amennyiben egy mód van rá – olyan kérdések összeállítására, amelyek automatikusan javíthatók.
 • A Unipoll eléréséhez és megfelelő használatához (kérdésbank és kérdőív összeállítása majd hozzárendelése teszthez) segítséget nyújtó PPT ide kattintva érhető el!
 • Az Unipollban létrehozott kérdőív kérdéseinek véletlenszerű sorrendjének beállításához, valamint a pontszámok eltérő értékéhez segítséget nyújtó PDF fájl ide kattintva érhető el.

Hallgatóknak

Gyakori kérdések és válaszok

1. Vizsgaidőszakkal kapcsolatos kérdések-válaszok

A 2019/2020 tavaszi félév ütemtervében meghatározott vizsgaidőszak ideje a tervezetthez képest később fog kezdődni? Ennek megfelelően annak hossza módosul-e?

 1. További utasításig a kar a tavaszi félév tervezett időbeosztáshoz tartja magát, így a vizsgaidőszak kezdetének és végének időpontja sem változik.
 2. A kar igyekszik a márciusi rektori kényszerszünet ellenére is kötődni az eredetileg tervezett órarendhez és ütemtervhez.
 3. A kar nem tervezi plusz egy héttel meghosszabbítani a szorgalmi időszakot.  Az elmaradt tananyagok oktatásának és pótlásának módja és az erről történő döntéshozatal a tantárgyfelelősök hatáskörébe tartozik.

Milyen módon lesznek megtartva a szóbeli, illetve az írásbeli vizsgák? Ezek kivitelezése online fog megtörténni?

 1. A PTE Tanulmányi és vizsgaszabályzata (TVSZ) az új oktatási rendre való tekintettel egy 16. melléklettel kiegészítésre került. A tantárgyak során szerzett ismeretek ellenőrzése és a tanulmányok értékelése online formában történik majd. Esetleges változtatások esetén a hallgatók érdekeit figyelembe kell venni.
 2. A vizsgára bocsátási feltételektől való eltérést, lehetőség szerint úgy kell megvalósítani, hogy az eltérés eredményeként a tantárgyak teljesítése a hallgatók számára ne legyen aránytalanul terhesebb, mint a korábbi előírások alapján. A tantárgyfelelősöknek a TVSZ útmutatása szerint legkésőbb két héttel a vizsgaidőszak előtt közölniük kell a vizsgáztatás módját, de célunk, hogy ez mihamarabb megtörténjen.
 3. A tantárgyfelelősnek hatásköre eldönteni szakmai és tantárgyi oktatásszervezési szempontok alapján azt, milyen módon valósítja meg a tantárgy vonatkozásában a vizsgáztatást az online technika felhasználásával. Az Egyetem távolléti, digitális oktatásra vonatkozó intézkedési tervében meghatározott támogatott felületek a Microsoft Teams és az Unipoll. A GYTK Szakintézeteinek visszajelzései alapján az oktatók ezen platformokat használják.

A szóbeli vizsgák lebonyolítására egységesített módszer kerül bevezetésre?

Az ismeretek ellenőrzése elektronikus úton, kép- és hangátvitelre egy időben alkalmas infokommunikációs eszköz segítségével is sor kerülhet. Ismereteink szerint ennél konkrétabban nincs meghatározva kötelezően egységesített számonkérési módszer sem a GYTK, sem pedig az ÁOK esetében. Az esetleges változtatásokról a kar a tantárgy-felelősökön keresztül értesíti a hallgatókat.

Az online lebonyolítandó vizsgák előtt az intézetek ki fogják próbálni azt, hogy elegendő-e az idő a megoldásokra?

A távolléti oktatás eszközrendszerével folyamatosan szerezzük és megosztjuk a tapasztalatokat. Kértük és kérjük, hogy az intézetek, oktatók és hallgatók is ismerkedjenek a Neptun Unipoll tesztekkel, beadandó feladatokkal és a Teams szóbeli számonkérésekkel, annak érdekében, hogy mindenki képes legyen önállóan és magabiztosan alkalmazni ezeket a felületeket még a vizsgaidőszak megkezdése előtt.

Amennyiben a vizsga közben internetprobléma adódik, és az bizonyításra kerül (képernyőfotó révén) a vizsga érvénytelennek fog bizonyulni és nem vesztünk vele vizsgalehetőséget?

A 16. melléklet 24. § 2-5 bekezdése tárgyalja a „technikai zavar” esetét. A mennyiben a technikai zavar beállása nem szándékos magatartás eredménye, úgy az oktató és a vizsgázó közösen kötelesek a technikai zavar elhárítása érdekében eljárni, illetve amennyiben ez ésszerű időn belül nem lehetséges, a vizsga új időpontban való megtartására lehetőséget kell biztosítani, és így a vizsgázó vizsgáinak számába nem számít bele.

Egyes, államvizsgával nem összefüggő tantárgyak esetében, amelyeknél a teljesítés eddigi követelménye vizsga volt, azonban az online oktatás miatt heti szinten házi dolgozatok/tesztek megírása az elvárás, számíthatunk megajánlott jegyekre?

Ez tárgyspecifikus kérdés, kérjük a tantárgyfelelőssel (pl az évfolyam-felelősön keresztül) egyeztetni.

A távoktatás során ugyanúgy 3 alkalom áll a rendelkezésünkre a vizsgák megismétlésére?

A TVSZ ezen vonatkozásban nem változik. Megjegyzendő, hogy a dékáni méltányosság a hallgató tanulmányai során egyszer vehető csak igénybe, kivéve a hallgatói látogatási tilalommal, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő körülményekre hivatkozással benyújtott hallgatói kérelem esetén, melyre a Dékán további egy alkalommal engedélyezhet méltányosságot.

Az esetlegesen ki nem küldött vagy éppen új szigorlati tételsorokat mikor kapjuk kézhez?

Ez tárgyspecifikus kérdés, így azt javasoljuk, hogy egyeztessenek a tárgyfelelősökkel elsősorban a csoport/évfolyamfelelősökön keresztül.

Van-e mód arra, hogy a tárgyak teljesítéséhez szükséges szóbeli vizsgákat írásbeli formával helyettesítsék?

A kurzusok oktatásának és számonkérésének rendjét a tantárgy felelős határozza meg. Amennyiben a tantárgyi programban, a félév elfogadása kapcsán, vagy a vizsgák vonatkozásában a távolléti, digitális oktatás lebonyolítása érdekében – jogszabály, szabályzat és jelen melléklet által megengedett – változtatások szükségesek, az eszközölt változtatásokról a tantárgy-felelős értesíti a hallgatót.

Fogunk-e bármilyen könnyítésben részesülni a vizsgák során a távoktatásból fakadó kihívások függvényében?

Az oktatás formájától függetlenül a diploma Képzési Kimeneti Követelményei nem változtak, és a társadalom, illetve a hallgató érdeke is az, hogy ne változzon. A kar, az egyetem és a felsőoktatás törekszik arra, hogy a hallgató – önhibáján kívül – ne lehessen kárvallottja a jelen járványügyi helyzetnek, a vészhelyzet idején előírt intézménylátogatási tilalomnak és a távolléti oktatásnak. Nem „leárazott diplomát” kapnak azok, akik ebben az időszakban egyetemre járnak, a képzés értékét fenn kell tartani. A TVSZ modósítás egyebek mellett pedig kitér azokra az esetekre is, ahol technikai zavar lép fel.

Megtartják-e, illetve lesz-e lehetőségünk jelentkezni a 2020/2021-es őszi félév előtti előrehozott vizsgákra?

Célunk, hogy tartsuk a kitűzött határidőket, ami a vizsgaidőszakra és a 2020/2021-es őszi félévre is vonatkozik. Így további utasításig a félév tervezett időbeosztásához tartjuk magunkat. Ennek tükrében előreláthatólag igen, a vonatkozó tanév időbeosztásának megfelelően lesznek előrehozott vizsgák.

1.1 Vizsgakurzust érintő kérdések

A vizsgakurzusra felvett órák vizsgái is meglesznek tartva? A vizsgakurzusra jelentkezők látogathatják az online előadást?

A vizsgák természetesen meg lesznek tartva. Az óralátogatás lehetőségének kapcsán, javasoljuk, hogy egyeztessen a tárgyfelelőssel a Teams-be csatlakozásról. Jelezze a számára, hogy vizsgakurzusra jár, és lehetőség szerint adja hozzá a kurzushoz. Így a számonkérés módjáról és időpontjáról is hatékonyabban értesül.

A vizsgakurzusok számonkérési formája meg fog egyezni a tárgykurzusokéval?

A vizsgakurzus az egyetemi kurzusoknak az a formája, amelyhez nem tartozik kontaktóra. A vizsgakurzust felvett hallgató aláírást szerzett a tárgyból, jogilag a tárgykurzushoz hasonlóan vizsgázik vizsgaidőszakban. [PTE TVSZ 33.§ (1)]

Lesz nyáron vizsgakurzus?

Amennyiben a kérdés a nyári kurzusokra vonatkozik, akkor a 4/2016 (11.09.) számú dékáni utasítás alapján a nyári kurzusok bejelentésért az adott tantárgy felelőse felel, ezért elsősorban a tantárgyfelelősökkel, vagy a Hallgatói Önkormányzattal érdemes felvenni a kapcsolatot ezzel kapcsolatban.

Amennyiben lesznek nyári vizsgák, úgy azokra ugyanúgy augusztusba kerülne sor?

További utasításig az elfogadott tanév rendje az irányadó. Amennyiben előrehozott vizsgára vonatkozik előző kérdés, akkor tehát előreláthatólag igen a vonatkozó tanév időbeosztásának megfelelően. Amennyiben a nyári kurzusokra vonatkozott a kérdés, akkor lás előbb.

2. Szakmai gyakorlatok

A nyári szakmai gyakorlatok meglesznek tartva? Elkezdhetjük intézni az ehhez szükséges papírokat vagy várjunk vele? Módosulnak az időpontok?

A Tanulmányi Osztály (TO) honlapján jeleztük a speciális helyzetet, a frissített dokumentumok már elérhetőek az alábbi linken:

http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/almenu/3030/358

A COVID-19 világjárvány jelenlegi körülményeit figyelembe véve a nyári gyakorlatok ütemterve és határideje változhat. A hallgatókat a lehető leghamarabb értesíti a kurzusfelelős.

Ha igen, milyen formában valósulnak meg?

A TVSZ módosítása a szakmai gyakorlat elektronikus úton, infokommunikációs eszközök igénybevételének lehetőségével is foglalkozik. A tárgyfelelős tájékoztatja majd az érintetteket.

Azon hallgatók részére, akik jelen körülmények között töltenék le a klinikai szakmai gyakorlatukat, milyen jellegű megoldás várható ezen 1 hónapot érintő gyakorlat teljesítésére?

 1. Az intézménylátogatási tilalom az egyetemek Kórházi/Intézeti gyógyszertárait érinti. A záróvizsga gyakorlatok során kiküldött tájékoztatással összhangban a gyakorlat végzése a vészhelyzet idején önkéntes.
 2. A gyakorlatok a tárgyfelelős jóváhagyásával a tartózkodási helyhez közeli közforgalmú gyógyszertárban is végezhetőek.

3. A tanév rendjével kapcsolatos kérdések

A tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorlatok mikor és milyen formában kerülnek pótlásra? Csúszhatunk emiatt?

Ennél a kérdésnél ismételten azt tudjuk elmondani, hogy bármilyen jellegű határidő csúszás egyelőre nincs kilátásban. Így további utasításig a félév tervezett időbeosztásához tartjuk magunkat. Továbbá a kar és az egyetem is törekszik arra, hogy a hallgatók ne váljanak kárvallottjaivá a jelen járványügyi helyzetnek.

Valós az az információ, miszerint a szemeszter vége augusztus 31-ig ki lesz tolva?

Csak a Tanulmányi Csoport és a GYTK Dékáni Hivatal által írásban megküldött tájékoztatás az irányadó. A szemeszter időbeosztása kapcsán jelenleg nincs tudomásunk módosító tájékoztatásról.

Mivel a helyzet arra kényszerítette a vezetőséget, hogy rendkívüli tavaszi szünetet rendeljenek el, ezért most minden egy héttel csúszik? Tehát egy héttel később lesz a szorgalmi időszak vége és egy héttel később kezdődik és fejeződik be a vizsgaidőszak is?

Nem. További utasításig a félév tervezett időbeosztásához tartjuk magunkat. Minden tanulmányi héten az ütemtervben meghatározott időrend az aktuális.

Kell-e tartaunk attól, hogy a korábbi, szóbeli számonkérés helyett szigorúbb írásbeli vizsgát kell tennünk?

A TVSZ-szel összhangban cél, hogy a tantárgyak teljesítése a hallgatók számára ne legyen aránytalanul terhesebb, mint a korábbi előírások alapján.

A távoktatás során egyes tárgyfelelősök a félév elfogadásának feltételeit megváltoztathatják?

A kurzusok oktatásának és számonkérésének rendjét a tantárgy felelős határozza meg. Amennyiben a tantárgyi programban, a félév elfogadása kapcsán, vagy a vizsgák vonatkozásában a távolléti, digitális oktatás lebonyolítása érdekében – jogszabály, szabályzat és a TVSZ melléklet által megengedett – változtatások szükségesek, az eszközölt változtatásokról a tantárgy-felelős értesíti a hallgatót.

4. Önkéntességgel kapcsolatos kérdések

Mennyire szorgalmazza a vezetőség, hogy a hallgatók a járványhelyzet miatt gyógyszertárakban segédkezzenek?

Ez egyedül a hallgató döntése, ezért önkéntes. A dékán és a tárgyfelelős 2020. március 18-án kelt levele az irányadó.

Ha valaki elmegy önkéntesnek gyógyszertárba, azt később nem lehet elismertetni gyakorlatnak?

Minisztériumi szintű országos egyeztetés van folyamatban. A négy hazai Gyógyszerésztudományi Kar és a Gyógyszerészi Kamara javaslatot nyújtott be a végzős gyógyszerészhallgatók szakmai gyakorlatának teljesítésére, ez a GYTK honlapján olvasható. Cél, hogy dokumentált formában elismertethető legyen. A részletszabályozás Dékáni Utasítás formájában jelenik meg hamarosan.

5. Egyéb kérdések

Mire vonatkozik a nyelvvizsga mentesség?
A 101/2020 Kormányrendelet által meghatározott nyelvvizsga letétele alóli mentesség az oklevél kiadásához előírt nyelvvizsga (állami nyelvvizsga) alól ad felmentést, a tantervben szereplő abszolutóriumhoz előírt nyelvi kurzusokra és a kritérium követelményként előírt szakmai nyelvvizsgára nem vonatkozik a mentesség.

Mit kell tudni a szaknyelvi kurzusokról és vizsgákról?
A szaknyelvi kurzusok digitális formában rendben zajlanak, a kari Szaknyelvi Vizsgát az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet digitális formában megszervezi a 14. oktatási héten, elsősorban a végzősök számára.

A szakmai nyelvvizsgákra is vonatkozik a miniszteri bejelentés, miszerint nyelvvizsga nélkül is megkapják a végzősök a diplomát?

 • A nyelvvizsgamentesség minden hallgatóra vonatkozik, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz.
 • A jogszabály így fogalmaz: „6. § Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”
 • Csak és kizárólag az oklevél kiadásához előírt nyelvvizsga alól ad felmentést. Azaz a tantervben előírt nyelvi kurzusok (például angol vagy német szaknyelvi záróvizsga) alól nem ad felmentést.

A hallgatók számára fontos és hasznos információk a távolléti, digitális vizsgáztatást megelőzően

(1) A vizsga helyiségében a vizsgázó hallgatón kívül más személy nem tartózkodhat.

(2) A vizsgára használt számítógépen a vizsgázáshoz közvetlenül használt és a tantárgyfelelőstől kapott információkban szereplő programokon, alkalmazásokon kívül nem lehet megnyitva más program.

(3) A vizsgához szükséges számítógépes programokat, amennyiben a tantárgyfelelős vagy a vizsgáztató más utasítást nem ad, a hallgatónak legkésőbb 10 perccel a vizsga előtt meg kell nyitnia, minden más programot pedig be kell zárnia.

(4) A szokásos vizsgáztatáshoz hasonlóan a hallgató magánál kell tartsa személyi azonosítására alkalmas igazolványát, melyet a vizsga során bármikor, felkérésre be kell mutatnia.

(5) A hallgatónak célszerű laptopon, vagy asztali számítógépen kitölteni a vizsgatesztet, hiszen a mobiltelefonok, táblagépek (tabletek) programjait az Unipoll program kevésbé támogatja, több a hibalehetőség.

Fontos, hogy az eszközön:

 • legyen stabil internetkapcsolat (LAN vagy jó minőségű Wifi),
 • legyen stabil áramellátás (hálózati csatlakozó, töltő alkalmazása),
 • a számítógép alapprogramjai, vírusirtója legyenek megfelelően frissítve, hogy ne vizsga közben terheljék ezek a gépet, és ne vizsga közben kelljen újraindítani a számítógépet (a számítógépet a vizsga megkezdése előtt célszerű lehet újraindítani).
 • A vizsgázás időtartamára a vizsgázáshoz használt számítógépen ki kell kapcsolni minden automatikus értesítést, zavaró hang- és képüzenetet.
 • A könnyebb használat érdekében touchpad helyett célszerű mérlegelni csatlakoztatott egér használatát.
 • A próbavizsgákon és gyakorló vizsgakérdéssorok kitöltésekor a vizsgán is használni kívánt eszközt célszerű kipróbálni, tesztelni.

(6) A vizsga időszakában a hallgató számára javasolt biztosítani a nyugalmat és csendet, közölni környezetével, hogy éppen vizsgázik.

(7) A vizsga időpontja a közép-európai idő (CET) (nyári időszámítás) szerint értendő, függetlenül a hallgató földrajzi helyzettől.

(8) A vizsga beindítását követően a Neptun felület az inaktivitási idő leteltével automatikusan bezáródik, és csak a vizsga felugró ablaka marad aktív. Ilyenkor a vizsga a korábban megnyitott Unipoll felugró ablakban zavartalanul folytatható.

(9) Amennyiben a hallgató technikai hiba miatt kényszerül megszakítani az írásbeli vizsgát, célszerű ezt képernyőfelvétel készítésével dokumentálnia.

(10) Amennyiben több oldalból áll a vizsga során a tesztsor, az oldalváltáskor szükséges megvárni a számítógép válaszát, mivel többszörös klikkelés esetén az elektronikus kérdéssor kihagyhat egy-egy oldalt, melyre, a teszt oktató általi beállításától függően, esetleg nem lesz lehetősége a hallgatónak visszatérni. A kitöltést követően le kell zárni a tesztkitöltést, mivel a program részben oldalváltáskor, részben lezáráskor menti a beírt eredményeket, egyebekben az utolsó kitöltött oldalra írt megoldások elveszhetnek.

(11) Az Unipoll vizsgaablakból történő kilépés a vizsga befejezését jelenti, kilépési kísérletekor a program figyelmeztető üzenetet küld és megerősítést kér, hogy a hallgató valóban be kívánja-e fejezni a vizsgát. Kilépéskor a program menti a hallgató addig kitöltött válaszait.

Beszámolók a távoktatásról

Kamera az interaktívabb előadásokért

Ahhoz képest, hogy gyakorlatilag egy hét alatt kellett mindent megszervezni, és felkészíteni a távoktatásban kevésbé jártas tanárokat, jól működik a rendszer. Sokkal nehezebb itthon rávennem magam a tanulásra és a többiek is hiányoznak, a közös programok meg aztán pláne!

Azonban az új oktatási rendszernek megvannak a maga árnyoldalai is. Például nagyon, nagyon unalmas tud lenni egy-egy előadás. Még az egyetemi előadásnál is unalmasabb. Ez nem a tanár hibája, hanem a rendszeré, és az ingerhiányé. A tanár nem lát minket így nem kap visszajelzést, nem tud mire reflektálni ezért mintha kevesebb átéléssel tartanák az előadást. Azért, hogy ez kiküszöbölhető legyen én bármikor szívesen bekapcsolnám a kamerám (reggel 8-kor kávé előtt még nem biztos) hogy ezen javítsunk.

/Richárd/

 

A Teams, mint távoktatásra használandó felület szerintem eddig a legalkalmasabb a tanórák megtartására. A Zoomnál a 40 perces limit eléggé kizökkentő és idővesztést is jelent mindenki számára mire újra visszalépünk, illetve ha az oktató nem várja meg az újracsatlakozást akkor információvesztéssel is jár. Egyes oktatók nem osztják meg a képernyőjüket, ezáltal kissé olyan az előadás, mint egy rádióadás, ami szintén senkinek se jó. Azonban az ábrák segítenék a megértést, a figyelmet is jobban fenn tudjuk tartani.

/Másodéves gyógyszerészhallgató/

 
Hasznos tippek

Hallgatóktól hallgatóknak

Az interneten keresztül megnyitott Teams nem működik jól. Fontos, hogy letöltsük az alkalmazást mert csak így lesznek elérhetőek a fontosabb beállítások, valamint az asztali programnak a használata is egyszerűbb. Az Assignments vagy Feladatok funkció néha túl későn jelez, így kaptam már úgy jelzést, hogy a beküldési határidő után jött az üzenet. Érdemes tehát mindenképpen a kitűzött határidő előtt leadni a házidolgozatokat, vagy rendszeresen ellenőrizni a Feladatok fület.

/Richárd/

 

Ha lefagyna a vizsga vagy ZH közben a program, érdemes készíteni gyorsan egy printscreent (képernyőfelvétel) a problémáról, majd elküldeni azt az oktatónak. Ezenfelül érdemes a naptárban vezetni a tesztek és beadandók határidejét, könnyen el lehet felejteni őket.

/Negyedéves gyógyszerészhallgató/

Hallgatóktól oktatóknak

Nagyon jó, hogy az előadásokról tudunk felvételt készíteni, így azt többször vissza tudjuk hallgatni, valamint hogy a diasorba tesznek hanganyagot is, amiben részletesebb magyarázatot kapunk az ott látottakra Annyi hátránya van, hogy a sok jegyzőkönyv írás mellett számos beadandó feladatot kapunk, aminek megoldása sok időt vesz igénybe még a többi teendő mellett.

/Regina/

 

Sok oktató rendkívül jó módon oldotta meg, hamar belerázódott az online tanításba. A számonkérések mértékének normalizálására lenne szükség. A vizsgákat szerintem csak írásbeli tesztek formájában kellene megvalósítani, hogy igazságosak legyenek. Úgy érzem hogy az ÁOSZ és FOSZ szakok esetében rengeteg könnyítést kapnak a hallgatók, hallgatóbarátabb megoldásokon dolgoznak. 
 
/Negyedéves gyógyszerészhallgató/
 

Gyakorlati alternatívák

Lehetetlen mindenkinek otthonra eszközöket vagy alapanyagoka biztosítani. Szerintem az egyetlen opció, hogy nyáron minden évfolyam kap egy hetet, amikor bejárnak és csak gyakorlatot pótolnak (bár ez egy igen szélsőséges megoldás a tanárokra nézve) valamint akkor sem biztosított a diákok és tanárok védelme a vírussal szemben.

/Richárd/

 

Minden gyakorlat más mértékben kalibrálható távoktatásra. Hallottam YouTube-ra feltöltött kísérletekről, ez pozitív példa lehet egy gyógyszerészi kémia, anatómia, műszeres analitika, mikrobiológia gyakorlat megtartására.

/Mátyás/

Dokumentumtár, linkek