A Kar története

Gyógyszerészképzés a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem oktatási és tudományos bázisán, a gyógyszerészeti szakintézetek megalakulásával, a Dunántúl egyetlen gyógyszerészképző helyeként, 2000. szeptemberében indult meg az oktatás. A Gyógyszerésztudományi Szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság(MAB) 2006-ban akkreditálta. A MAB megállapította: „A pécsi gyógyszerészképzés minden vonatkozásban megfelel a képzéssel szemben támasztott szakmai követelményeknek. A jelentős számú, tudományos minősítéssel rendelkező oktató tevékenysége az alapja és biztosítéka annak, hogy európai összehasonlításban is kiváló felkészültségű gyógyszerészeket képeznek.”
 

A pécsi Gyógyszerésztudományi Szak alapító tanárai 2005-ben,
az első gyógyszerészavatáskor:
Dr. Barthó Loránd egyetemi tanár, Dr. Dévay Attila egyetemi docens, Dr. Szolcsányi János akadémikus, egyetemi tanár, szakvezető, Dr. Botz Lajos egyetemi tanár, Dr. Perjési Pál egyetemi docens. Dr. Szabó László Gyula egyetemi tanár, a Farmakognóziai Intézet alapítója nem szerepel a képen.

A képzés célja

A gyógyszerész, mint a gyógyszerek szakértője, a társadalmi igényeknek megfelelően igen sokrétű tevékenységet fejt ki. A gyógyszerek előállítását, ellenőrzését végzi, ismeri a gyógyszerek hatásmechanizmusát, a hatóanyagok kölcsönhatásait, a különböző gyógyszerkészítmények biológiai hasznosulását, a gyógyszerek, gyógytermékek racionális, gazdaságos, ugyanakkor hatékony alkalmazásának lehetőségeit.
Célunk ezért olyan gyógyszerészek képzése, akik az elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szemlélet és etikai magatartás alapján meghatározó módon képesek részt venni az egészségügyi ellátás, a gyógyszerkutatás, -fejlesztés, -minősítés és -forgalmazás rendszerében, továbbfejlesztésében.

A képzés a pécsi egyetemen is csak nappali tagozaton indul, magyar illetve angol nyelven egyaránt 80 fő felvételére nyílik lehetőségünk. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles gyógyszerész.

Felvételi követelmények: biológia emeltszintű érettségi vizsga kötelezően, valamint kötelezően választható a kémia vagy fizika tantárgy egyike emelt szinten.

A jelentkezés kizárólag a felvi.hu oldalon történhet, on-line jelentkezési formában. A felvételi eljárásról, határidőkről, a jelentkezésről bővebb információ található a Gyógyszerésztudományi Kar felvételi oldalán.

A képzésről

A végzettséget hallgatóink 5 éves osztatlan mesterképzéssel érik el. A képzés első féléveiben elsősorban a biológia, a kémia és a fizika alapismereteinek elsajátítása a cél. Az orvosi elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket az anatómiai, élettani, kórélettani, mikrobiológiai és immunológiai tanulmányok adják. A harmadik évtől behatóbban ismerkednek meg a hallgatók a gyógyszerészet szakmai tárgyaival, melyek között a Pécsett folyó képzés keretében kiemelt fontosságot kapnak a gyógyszerészi kémiai, gyógyszer-hatástani, biofarmáciai, gyógyszertechnológiai, farmakognóziai, gyógyszerterápiás és gyógyszerészeti-gazdaságtani ismeretek oktatása. A képzés java része a szak külön épületben a „Gyógyszerésztudományi tömbben” a Rókus utca 2. sz. alatti épületben újonnan kialakított, korszerűen felszerelt szakintézeteiben történik. Tanulmányaik tizedik félévében a hallgatók szakmai gyakorlatokon vesznek részt és befejezik diplomadolgozatuk elkészítését. A tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók bekapcsolódhatnak valamelyik intézet kutatómunkájába Tudományos Diákkör keretében.

Szolcsányi János professzor úr, a szak alapítója, az első avatási ünnepségen többek között ezekkel a szavakkal köszöntötte végzős hallgatóinkat: „Mindig felemelő érzés az új diplomások avató ünnepsége. Ez az a kitüntetett nap, mikor az egyetem hallgatóinak egy csoportja befejezve tanulmányait, hozzákezdhet vállalt hivatása gyakorlásához, beteg embertársai megsegítése érdekében.”

 

Továbblépési lehetőségek

A magyar gyógyszerész diploma általánosan elfogadott Európában. Hallgatóinknak lehetőségük nyílik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére is a karon működő jó színvonalú és hírű Gyógyszertudományi Doktori Iskola keretében. A végzést követően 3-5 év alatt továbbképzés keretében szakgyógyszerészi képesítés megszerzésére van lehetőség mintegy 15 különféle szakterületen. A végzett gyógyszerészek számos álláshely között válogathatnak, szakmailag érdekes, értékes tevékenységet folytathatnak, jó érvényesülési és anyagi lehetőségekre sztámíthatnak.

Legtöbben az egészségügyben, a gyógyszerellátás valamely területén kezdik munkájukat, de lehetőség nyílik a gyógyszeriparban, gyógyszerkutatásban, gyógyszerismertetésben, minőség ellenőrzésben, vagy az államigazgatás területein történő elhelyezkedésre is.

További információ:
Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar 

Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda

7624 Pécs, Szigeti út 12. IV. emelet

Tel: 72/536-001/31129

e-mail:info@aok.pte.hu

felvi.gytk.pte.hu