További hasznos információk

Tisztelt Jövőbeli és Jelenlegi Hallgatóink!

Üdvözöljük a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar honlapján!

 

A következőkben, kérdés-felelet formájában röviden összegyűjtöttük Önnek a gyógyszerész tanulmányokkal kapcsolatos legfontosabb információkat.

Minden jövőbeli hallgatónknak sikeres felvételi vizsgát, és minden jelenlegi hallgatónknak eredményes tanulmányi előmenetelt kívánunk!

 

Mik a felvétel feltételei és milyen diplomám lesz, ha elvégzem?

A képzés nappali tagozaton (N) folyik. Lehetőség van állami ösztöndíjas (Á) és önköltséges (K) képzési formára is jelentkezni. A jelentkezéshez szükséges érettségi tárgyak: kötelezően választandó a biológia tantárgy és választandó a fizika vagy a kémia tantárgy. Mind a két érettségi tárgyból kötelező emelt szintű érettségi vizsgát tenni. Az emelt szintű érettségi vizsga legalább 45%-os teljesítése esetén jár az 50 többletpont tantárgyanként. A felvételi eljárás menetéről, a követelményekről, a pontszámítási rendszerről részletes információ található a felvi.gytk.pte.hu oldalon. A képzési idő 10 szemeszter – 5 tanév.

Felvehető hallgatói létszám támogatott/önköltséges 10<80

A gyógyszerészképzés egységes, osztatlan mesterfokozatú (MSc) képzés. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles gyógyszerész. A végzett gyógyszerészek diplomájuk átvételét követően foglalkozásdoktori cím (doctor pharmaciae) használatára jogosultak.

Mi az a kreditrendszer és hány kreditet kell teljesítenem a képzés során?

Magyarországon 2002 szeptemberétől vezették be a felsőoktatásba az úgynevezett kreditrendszert.

A kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit harminc tanulmányi munkaórát jelent.

A kreditek tehát az elvégzendő tantárgyak súlyozására szolgálnak: minél több kreditet ér egy tantárgy, elméletileg annál nehezebb elvégezni. A tantárgyért járó kreditet a gyakorlat vagy előadás (vizsga) sikeres (legalább elégséges) teljesítésekor kapja meg a hallgató, vagyis a megszerzett kredit az adott tárgy sikeres teljesítését jelzi.

A gyógyszerészképzésben a mesterfokozat megszerzéséhez 300 kredit összegyűjtése szükséges, az alábbiak szerint:


Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditérték: 70 - 95 kredit;

(matematika, informatika, biostatisztika, fizika-biofizika, általános kémia, szervetlen kémia, szerves kémia, analitikai (kvalitatív, kvantitatív) kémia, fizikai kémia, biokémia, kolloidika)

Orvosi-biológiai ismeretekhez rendelhető kreditérték: 60 - 80 kredit;

(gyógyszerészi biológia, anatómia, élettan, kórélettan, mikrobiológia, immunológia, népegészségtan, gyógyszerészi növénytan, elsősegélynyújtás, latin nyelv)

Szaktudományi ismeretekhez rendelhető kreditérték: 100 - 160 kredit;

(gyógyszerészi kémia, gyógynövény- és drogismeret, gyógyszeranalízis, gyógyszertechnológia, biofarmácia, gyógyszerhatástan, gyógyszerügyi szervezés (szakigazgatás), klinikai (gyógyszerterápiás) ismeretek, klinikai gyógyszerészet, gyógyszerészi etika, gyógyszerészi gondozás, továbbá választható ismeretek)

Szakmai gyakorlathoz rendelhető kreditérték: 22-24 kredit;
Diplomamunkához rendelhető kreditérték: 10 kredit;
Szabadon választható tárgyakhoz rendelhető kreditérték: 15 kredit;
 

Mire leszek képes, ha elvégzem a szakot?

Röviden: a gyógyszerellátás valamennyi területének ellátására.

Részletesebben:

- önálló gyógyszerészi munka végzésére; a gyógyszerkészítés, a gyógyszerellenőrzés és a gyógyszerismertetés feladatainak ellátására,
- az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő járó és fekvőbeteg gyógyszerrel, gyógyászati anyagokkal és gyógyászati segédeszközökkel való ellátására,
- a gyógyszer-kereskedelem minden szintjén - export, import, nagykereskedelem - a gyógyszerészeti szakmai követelmények megvalósulásának szavatolására,
- a gyógyszerek minőségének a gyártástól a felhasználásig történő biztosítására,
- nagy volumenű (gyógyszergyártás) és egyedi igényeket kielégítő gyógyszerkészítmények előállítására,
- a gyógyszerügy országos és regionális szervezeti egységeiben (OEP, ÁNTSZ, stb.) gyógyszerügyi szakigazgatás területén folytatott tevékenységre,
- egészségügyi szakszemélyzet részére a gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai tájékoztatásra, gyógyszerismertetésre a racionális gyógyszerrendelés elősegítése érdekében,
- betegek részére a gyógyszerekről és azok helyes használatával kapcsolatos tanácsadásra,
-gyógyszerkutatásba és fejlesztésbe való bekapcsolódásra,
-szakirányú szakképzésbe történő bekapcsolódásra,
-felsőoktatási intézményekben kutatói és oktatói állások betöltésére.
 

Mivel foglalkozunk majd a képzés során?

Az oktatás során megismerkedhet a terápiában és a diagnosztikában használatos gyógyszerek és anyagok tulajdonságaival, az élő szervezetre gyakorolt hatásukkal, kölcsönhatásaikkal és alkalmazásuk kockázataival; a leggyakoribb betegségek főbb tüneteivel, gyógyszerterápiás lehetőségeivel és az alkalmazható gyógyszerek adagolásával.

Elsajátítja a gyógyszerellátás vonatkozó jogszabályait és intézményrendszerét; a kis-, közép- és nagyüzemi gyógyszerkészítés elméleti alapjait és gyakorlatát, a gyógyszer-ellenőrzési módszerek elméleti és gyakorlati alapjait, az analitikai, a biológiai és a mikrobiológiai gyógyszer-ellenőrzési módszerek elméletét és gyakorlatát.

Megtanulja a gyógyszerek törzskönyvezési eljárását, a terápiában és a diagnosztikában használatos gyógyszerek és anyagok tulajdonságait, az élő szervezetre gyakorolt hatásukat, kölcsönhatásaikat és alkalmazásuk kockázatait.

Kell-e gyakorlatra mennem a képzés során?

Igen, a képzés 6 hónap záróvizsga előtti szakmai gyakorlatot (2 + 4 hónap bontásban) foglal magában – amelyből 1 hónap akkreditált intézeti gyógyszertárban, 5 hónap közforgalmú gyógyszertárban teljesítendő.

A képzés követelményei között szerepel továbbá még a 4. és a 6. szemeszter utáni szakmai gyakorlat, ami teljesíthető közforgalmú és intézeti gyógyszertárban és gyógyszergyárban is.

Ha elvégeztem a szakot, de még szívesen tanulnék tovább, van-e erre lehetőségem?

A gyógyszerészi diploma megszerzése után szakgyógyszerész- (más néven rezidens-) képzésben való részvételre is lehetőség van. A kutatás iránt érdeklődő hallgatók végzés után a PTE Doktori Iskolájában jelenleg 5 doktori programban folytathatnak tanulmányokat.

Milyenek az elhelyezkedési esélyeim?

Elmondható, hogy jelenleg a gyógyszerész végzettségű szakemberek elhelyezkedési esélyei igen jók: találhatnak munkát a termékforgalmazás és -gyártás, az oktatás, kutatás-fejlesztés, valamint a minőségellenőrzés és a termékismertetés területén egyaránt.

Milyen adottságokkal kell rendelkeznem, ha gyógyszerész szeretnék lenni?

- nagyfokú felelősség- és hivatástudattal,
- magas szintű elméleti tudással, gyakorlati készségekkel, szakmai és általános műveltséggel,
- jó koncentrálóképességgel, figyelemösszpontosítással,
- problémafelismerő és megoldó készséggel,
- szakmai ismereteket integráló képességgel, az elméleti tudás helyzetorientált felhasználásának képességével,
- jó döntéshozatali képességgel,
- készséggel csoportmunkára, kellő szervezési készséggel, vezetői feladatok ellátására való alkalmassággal,
- etikai normák betartására való készséggel, empátiakészséggel, szakmai diszkrécióval, emberi problémákkal, helyzetekkel szembeni érzékenységgel,
- jó kapcsolatteremtő képességgel betegekkel, hozzátartozókkal és más egészségügyi szakemberekkel,
- igénnyel szakmai továbbképzésben való részvételre, élethosszig tartó tanulásra.

Milyen nyelvismeretet kell szereznem a diplomához?

A gyógyszerész diploma megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

Milyen közösségi élet zajlik a Karon?

Minden évben megrendezésre kerül a Gyógyszerész Bál, ami egyben a Karon folyó oktató- és kutatómunka fejlesztését segítő „Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért” Alapítvány jótékonysági rendezvénye. A bált megelőző Gyógyszerész Pálinka és Borversenyre a borkészítést nem hivatásszerűen űző gyógyszerész-borászok, illetve legközelebbi hozzátartozóik nevezhetnek. Ez alkalomból kerül hagyományosan átadásra a
Patronus Alumnorum Pharmaciae (Gyógyszerészhallgatók Pártfogója) díj.

A Gyógyszerésztudományok Fóruma havonta kínál színvonalas szakmai előadásokat az érdeklődő hallgatók számára; s minden kutatni vágyó hallgatót szeretettel vár a Tudományos Diákkör.

Szintén évente kerül megrendezésre a Gyógyszerészi Gondozási Verseny, ahol betegeket játszó – beöltözött – színészek és egy gyógyszerekkel megrakott „táraasztal” várja a  pécsi gyógyszerészhallgatókat, miközben a szomszédos előadóteremben a rendezvény nézői, szervezői, valamint az öt fős zsűri kivetítőn figyeli, miként mérettetnek meg a végzős gyógyszerészhallgatók az „éles patikai expediálást” szimuláló szituációkban.

A kémia iránt érdeklődő harmadik és negyedik éves hallgatók részére 2014 évtől kezdődően évről-évre megrendezésre kerül a „Than Károly Tanulmányi Verseny”. A verseny két – egy elméleti és egy gyakorlati - fordulóból áll. Az elméleti rész egy 90 percig tartó írásbeli feladatsor megoldása, míg a gyakorlati részben egy, titrimetriás (kalcium- és magnéziumionok egymás melletti komplexometriás meghatározása) feladatot kell a hallgatóknak elvégezni.

Az ősszel megrendezésre kerülő szabadtéri Szakmai Napon jó hangulatban ismerkedhetnek a hallgatók; a programok között tanár-diák foci, évfolyamok közötti főzőverseny, ügyességi vetélkedő és táncos mulatság is szerepel.

Miért a pécsi Gyógyszerésztudományi Kart válasszam?

A PTE Gyógyszerésztudományi Kar az ország első (hamarosan megalapításának 650 éves jubileumát ünneplő) egyetemének legfiatalabb kara. A Gyógyszerésztudományi Kar elődjének az Általános Orvostudományi Karon belül önálló szakként működő Gyógyszerésztudoományi Szak tekinthető. Az újonnan megalakult kar a jövőben is szoros szakmai és oktatási kapcsoltban marad az Orvostudományi Karral.

A hallgatók egy gazdag kultúrájú, mediterrán éghajlatú városban működő egyetem polgárai. Az egyetemen a magyar hallgatók mellett mintegy háromezer külföldi hallgató is tanul, akik legnagyobb hányada (90-95) az orvos-egészségügyi területen (orvos-gyógyszerész-fogorvos) tanul. A Gyógyszerésztudományi Karon magyarul és angol nyelven folyik a gyógyszerészhallgatók képzése. Így a kar hallgatói közeli kapcsolatot alakíthatnak ki a karon és a társkarokon tanuló külföldi hallgatókkal.

A hallgatói létszám (az utóbbi években átlagosan 50-60 magyar hallgató kezdte meg tanulmányait) szoros diák-diák kapcsolatok kialakítását és hatékony kiscsoportos oktatás megvalósítását teszi lehetővé. A képzés színvonala országosan elismert. Az orvostudományi Kar keretén belül történő megalakulása és fejlődése eredményeképpen a képzés erősségét elsősorban az orvosbiológiai területek (így pl. biofarmácia, farmakológia, klinikai gyógyszerészet) képviseletik.