Interaktív tanulásmódszertani kurzus a PTE Gyógyszerésztudományi Karán

2022. október 27.

„Csak tudnám, hogyan csináljam? Tanulás felsőfokon” címmel immáron harmadik féléve fut tanulásmódszertani kurzus a PTE Gyógyszerésztudományi Karán, melynek célja, hogy a felsőoktatásba bekerülés után támogatást nyújtson a hallgatóknak tanulmányaik hatékony és sikeres elvégzésében, megadva nekik a szükséges elméleti hátteret és ezzel párhuzamosan a gyakorlási lehetőséget. 

„A kurzus egy EFOP-pályázat keretében született a 2020/2021-es tanévben. 2020 és 2021 őszén, a koronavírus-járvány miatt online platformon futott a képzés, a 2022/2023-as tanév őszi szemeszterében viszont már személyes jelenlét mellett zajlik. A kurzus a magyar és az angol programos hallgatók számára is nyitott, legnagyobb létszámban első évesek látogatják, de minden évben akad érdeklődő a felsőbb évfolyamokból is” – kezdte a kurzus bemutatását dr. Farkas Ágnes, egyetemi docens, a PTE GYTK Farmakognóziai Intézetének munkatársa, tantárgyfelelős.

A 20 fős csoportok minden héten egy óra előadás és egy óra szeminárium keretében ismerhetik meg és próbálhatják ki a tanulás eszköztárának egy-egy új elemét. Az előadásokat dr. Farkas Ágnes, míg a szemináriumokat Pap Ramóna egyetemi tanársegéd, a Gyógyszerészi Biológiai Tanszék munkatársa tartja.

„A kurzus keretében a hallgatókat megismertetjük olyan tanulási módszerekkel és szemléletmódokkal, amelyek bármely tantárgy tanulásakor eredményesen használhatók, és segíthetnek a vizsgák sikeres teljesítésében. A hallgatók a kurzus első felében megismerik saját motivációs tényezőiket, tanulási stílusukat és a számukra legmegfelelőbb tanulási stratégiákat. A későbbiekben elsajátítják az egyes tanulási technikákat, a forrásalapú tanulás különböző formáit, a vizsgákra készülés menetét, de szót ejtünk a tanulási szokások alakításáról, a tanuláshoz optimális külső és belső feltételek megteremtéséről, valamint az időgazdálkodásról is” – fogalmazott dr. Farkas Ágnes.

Hozzátette, a kurzus célja olyan tanulási részképességek, készségek, attitűdök fejlesztése és gyakoroltatása, mint például a figyelem, az olvasás, a szövegértés, a lényegkiemelés, a memória, valamint a gondolkodás. Fontos, hogy a hallgató elemezze saját tanulási szokásait, stratégiáit, és ha kell, a tanultak alapján képessé váljon változtatni egy hatékonyabb, örömteli tanulás érdekében. Az előadásokon történő elméleti alapozás után a szemináriumok keretében a hallgatóknak lehetőségük van az egyes technikák kipróbálására és gyakorlására. A tanulásmódszertani kurzus hallgatóinak az interaktív órákon adott a közös gondolkodás lehetősége, megoszthatják egymással tapasztalataikat, kérdéseiket és ötleteiket.

„A kurzus során egyéni, páros és csoportos feladatokat is végzünk, így fejlesztjük a tanulási képességek mellett az együttműködést, a közös gondolkodást, a problémamegoldóképességet, emellett mindenki rendszeres önértékelést végez. A szemináriumok gyakorlatorientáltak, a hallgatók aktívak és örömmel vesznek részt a feladatokban” – hangsúlyozta Pap Ramóna.

A pécsi gyógyszerészképzésben tanulókat nem csupán az előadáson és a szemináriumon vértezik fel hasznos tudással. Az oktatók személyes konzultációt is végeznek, melyek során a hallgatók által kitöltött kérdőívek és felmérések kiértékelt eredményeit beszélik át, ezáltal a diákok megismerhetik a saját egyéni adottságaikat a tanulás vonatkozásában. A személyes konzultációk emellett lehetőséget biztosítanak arra is, hogy közvetlenebb, bizalmi kapcsolat alakulhasson ki az introvertáltabb, zárkózottabb személyiségű hallgatókkal, így személyre szabottan kaphatnak tanácsokat a gyakorlati, tevékenységközpontú oktatás mellett. Emellett a félév elején és végén kiértékelt eredmények alapján a hallgató is követni tudja a saját fejlődését, így visszacsatolást kap a végbemenő változásról, elindult folyamatról.

A kurzus kapcsán hangsúlyt fektetnek a visszajelzésekre is. A hallgatók a félév végén egy anonim hallgató feedback keretén belül kifejthetik a kurzussal kapcsolatos véleményüket, kitérve a tananyagra, oktatókra, valamint a feladatokra is, ezen visszajelzések tükrében pedig a folytatásban tovább formálják, finomítják a képzést.