Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 0 Óra

Gyakorlat: 14 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 14 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-G1G-T
 • 1 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGR-LAT-T teljesített

Vizsgakurzus:

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A farmakobotanika a növénytani ismeretek gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Témája kiterjed a növényi sejttanra, szövettanra és morfológiára. Az elsajátított anatómiai és morfológiai ismeretek alapján a hallgatók képessé válnak a gyógynövény fajok felismerésére, pontos azonosítására. A farmakobotanika tantárgy megalapozza azokat a növénytani ismereteket, amelyek szükségesek a farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) megértéséhez.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. A mikroszkóp használata. Mikroszkópos technikák, preparátum-készítés (levélderítés, metszet- és nyúzatkészítés). Plasztiszok a növényi sejtben. Plasztiszok zárványai. Derített levelek és keményítőkristályok mikroszkópos vizsgálata.
 • 2. A sejtfal kémiai anyagainak (cellulóz, lignin) és vastagodásának mikroszkópos vizsgálata. Sejtnedvvakuólumok anyagainak (inulin, alkaloid, cserzőanyagok, antocianinok) vizsgálata. Kalcium-oxalát és kalcium-karbonát kristályok mikroszkópos vizsgálata.
 • 3. A gyökér- és hajtástenyészőkúp vizsgálata. Kambiumtípusok mikroszkópos vizsgálata.
 • 4. Lomblevél epidermiszek és függelékeik vizsgálata sztereomikroszkóppal és fénymikroszkóppal (nyúzatok, keresztmetszetek, derített készítmények).
 • 5. A szállítószövetrendszer és szilárdító szövetek tanulmányozása szár keresztmetszeteken.
 • 6. Alapszövet típusok mikroszkópos tanulmányozása. Kiválasztórendszerek (skizogén, lizigén váladéktartók, tejnedvtartók, mirigyszőrök, mirigypikkelyek, nektáriumok) vizsgálata. Átszellőztető alapszövet, raktározó alapszövet vizsgálata.
 • 7. Mikroszkópos preparátumokon felismerhető szövettípusok azonosítása, jellemző részeik megnevezése.
 • 8. A gyökér és módosulásainak morfológiai elemzése. Valódi és módosult gyökerek szövettani szerkezetének mikroszkópos vizsgálata.
 • 9. A hajtásrendszer típusai, hajtásmódosulások. Föld feletti és föld alatti hajtástípusok szövettani szerkezetének tanulmányozása kereszt- és hosszmetszeteken.
 • 10. Levéltípusok, levélállás, a levél részei és tagoltsága. A levéllemez alakja, levélerezet, levélmódosulások. A levél jellemzőinek tanulmányozása herbáriumi példányokon. Levél keresztmetszetek mikroszkópos elemzése.
 • 11. A virág alaktani elemzése: a virágtakaró, a porzótáj és a termőtáj. Virágképlet, virágdiagram. Virágrészek fénymikroszkópos vizsgálata.
 • 12. Virágzati típusok morfológiája. Virágzat típusának felismerése herbáriumi példányokon. Fészekvirágzat szerkezetének fénymikroszkópos tanulmányozása.
 • 13. Termések morfológiai vizsgálata: Száraz felnyíló és zárvamaradó termések.
 • 14. Termések morfológiai vizsgálata: Húsos termések, terméságazatok és áltermések.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Dános Béla: Farmakobotanikai gyakorlatok. Feladatgyűjtemény. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007.

Saját oktatási anyag

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016

Jegyzet

Papp Nóra: Farmakobotanikai alapok. A gyógynövények sejt-, szövet- és alaktana. PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2012.

Ajánlott irodalom

Dános Béla: Farmakobotanika; gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.Mihalik Erzsébet és mtsai: Növényanatómiai praktikum. JATEPress, Szeged, 1999.
Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok; virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A gyakorlatokon jegyzőkönyvet kell vezetni, a gyakorlat teljesítését az óra végén a gyakorlatvezető aláírásával igazolja.
A félév során 2 alkalommal kell elfogadható szinten (min. 60%) teljesíteni egy-egy zárthelyi dolgozatot. A dolgozatok témakörét az előző heti gyakorlatok anyaga jelenti.
A pótlásra és javításra az eredetileg meghirdetett időpontokon kívül dolgozatonként legfeljebb 2 alkalommal biztosítunk lehetőséget.
A két zárthelyi dolgozat osztályzata, valamint a jegyzőkönyv értékelése képezi a félévi jegy alapját.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A gyakorlatok pótlására a soron következő gyakorlatok valamelyikén lehetőséget biztosítunk - a gyakorlatvezetővel történő előzetes egyeztetést követően.

Vizsgakérdések

1. A növényi sejt felépítése.
2. Színtestek, zárványok.
3. A sejtfal szerkezete.
4. Merisztémák.
5. Az epidermisz általános jellemzői, gázcserenyílások.
6. Trichómák, másodlagos bőrszövet.
7. Szállítószövetek.
8. Nyalábtípusok.
9. Valódi alapszövetek.
10. Szilárdító alapszövetek.
11. Kiválasztó és váladéktartó alapszövetek.
12. Gyökérmorfológia.
13. Módosult gyökerek.
14. A gyökér szövettana.
15. Hajtásmorfológia.
16. A hajtás szöveti szerkezete.
17. Hajtástípusok.
18. Levélmorfológia.
19. Levélállás. Levélerezet.
20. A levél szövettana.
21. Virágmorfológia.
22. Virágzattípusok.
23. Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és mag.
24. Száraz felnyíló és zárvamaradó terméstípusok.
25. Húsos termések, terméságazatok.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Farkas Ágnes
 • Dr. Filep Rita
 • Dr. Purger Dragica