Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 14 Óra

Gyakorlat: 0 Óra

Szeminárium: 0 Óra

Összesen: 14 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGO-G1E-T
 • 1 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-G1G-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A farmakobotanika a növénytani ismeretek gyógyszerészeti vonatkozásait összegezi. Témája kiterjed a növényi sejttanra, szövettanra és morfológiára. Az elsajátított anatómiai és morfológiai ismeretek alapján a hallgatók képessé válnak a gyógynövény fajok felismerésére, pontos azonosítására. A farmakobotanika tantárgy megalapozza azokat a növénytani ismereteket, amelyek szükségesek a farmakognózia (gyógynövény- és drogismeret) megértéséhez.

Előadások

 • 1. A növényi sejt felépítése. Színtestek, zárványok. - Dr. Farkas Ágnes
 • 2. A sejtfal szerkezete. - Dr. Farkas Ágnes
 • 3. Növényi szövetek I. Merisztémák. - Dr. Farkas Ágnes
 • 4. Növényi szövetek II. Epidermisz; gázcserenyílások, trichómák, másodlagos bőrszövet. - Dr. Kocsis Marianna
 • 5. Növényi szövetek III. Szállítószövetek; nyalábtípusok. - Dr. Kocsis Marianna
 • 6. Növényi szövetek IV. Alapszövetek: valódi, szilárdító, kiválasztó és váladéktartó alapszövetek. - Dr. Kocsis Marianna
 • 7. 1. zárthelyi dolgozat - Dr. Farkas Ágnes
 • 8. Gyökérmorfológia. Módosult gyökerek. A gyökér szövettana. - Dr. Filep Rita
 • 9. Hajtásmorfológia. A hajtás szöveti szerkezete. Hajtástípusok. - Dr. Filep Rita
 • 10. Levélmorfológia. Levélállás. Levélerezet. A levél szövettana. - Dr. Filep Rita
 • 11. Virágmorfológia. Virágzattípusok. - Dr. Purger Dragica
 • 12. Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és mag. Terméstípusok. - Dr. Purger Dragica
 • 13. 2. zárthelyi dolgozat - Dr. Farkas Ágnes
 • 14. Rendszertani kategóriák, kemotaxonómiai összefüggések, a nevezéktan szabályai. - Dr. Purger Dragica

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Papp N., Farkas Á., Horváth Gy., Bencsik T. (2014): Digitális Herbárium és Drogatlasz. Elektronikus tananyag. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016

Jegyzet

Papp Nóra: Farmakobotanikai alapok. A gyógynövények sejt-, szövet- és alaktana. PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2012.

Ajánlott irodalom

Dános Béla: Farmakobotanika; kemotaxonómia. Argumentum, Budapest, 1997.
Dános Béla: Farmakobotanika; gyógynövényismeret. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006.
Haraszty Árpád (szerk.): Növényszervezettan és növényélettan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998 (mindenkori legújabb kiadás).
Mihalik Erzsébet és mtsai: Növényanatómiai praktikum. JATEPress, Szeged, 1999.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév során két alkalommal az előző előadások anyagának elsajátításáról zárthelyi dolgozat formájában kell számot adni. A pótlásra és javításra az eredetileg meghirdetett időponton felül legfeljebb két alkalommal biztosítunk lehetőséget.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az előadások Power Point anyaga elérhető a Farmakognóziai Intézet honlapján, az Oktatási anyagok menüpontban, és/vagy az MS Teams felületén. Valamint a megadott szakirodalmak tanulmányozásával pótolhatja a hallgató a távolmaradást.

Vizsgakérdések

1. A növényi sejt felépítése.
2. Színtestek, zárványok.
3. A sejtfal szerkezete.
4. Merisztémák.
5. Az epidermisz általános jellemzői, gázcserenyílások.
6. Trichómák, másodlagos bőrszövet.
7. Szállítószövetek.
8. Nyalábtípusok.
9. Valódi alapszövetek.
10. Szilárdító alapszövetek.
11. Kiválasztó és váladéktartó alapszövetek.
12. Gyökérmorfológia.
13. Módosult gyökerek.
14. A gyökér szövettana.
15. Hajtásmorfológia.
16. A hajtás szöveti szerkezete.
17. Hajtástípusok.
18. Levélmorfológia.
19. Levélállás. Levélerezet.
20. A levél szövettana.
21. Virágmorfológia.
22. Virágzattípusok.
23. Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és mag.
24. Száraz felnyíló és zárvamaradó terméstípusok.
25. Húsos termések, terméságazatok.
26. Rendszertani kategóriák.
27. A nevezéktan szabályai.

Vizsgáztatók

 • Dr. Farkas Ágnes

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói