Tantargy

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

Előadás: 14 Óra

Gyakorlat: 0 Óra

Szeminárium: 14 Óra

Összesen: 28 Óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-BKM-T
 • 2 Kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OGA-B2E-T teljesített , OGA-B2G-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára.

Tematika

A tantárgy feladata a hallgatók bevezetése a tudományos kutatás egyes lépéseinek módszertanába, hozzásegítve őket az önálló kutatómunka végzéséhez. A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a tudományos kutatás folyamatával, a kutatási terv elkészítésétől a kutatás során nyert adatok kiértékeléséig és publikálásáig. Kitérünk az adatgyűjtés módszereire, a szakirodalmazás metodikájára, az adatok elemzésére, a tudományos kutatás etikai kérdéseire. A hallgatók megismerik a tudományos írásművek fajtáit, a tudományos közlés szabályait és követelményeit. Kitérünk a diplomamunka készítésének speciális vonatkozásaira is. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók a szemináriumi foglalkozások keretében a gyakorlatban is kipróbálják a megszerzett tudást, saját kutatómunkájuk adataira támaszkodva.

Előadások

 • 1. A tudományos kutatás fogalma, stratégiái, a végrehajtás folyamata. A kutatómunka szervezése. - Dr. Farkas Ágnes
 • 2. Szakirodalmazás - Dr. Farkas Ágnes
 • 3. A kutatási terv. Kísérlettervezés - Dr. Farkas Ágnes
 • 4. Adatgyűjtés módszerei. Kérdőíves vizsgálat. - Dr. Farkas Ágnes
 • 5. Az adatok feldolgozása, elemzése. - Dr. Farkas Ágnes
 • 6. Adatok kiértékelése. - Dr. Farkas Ágnes
 • 7. A tudományos kutatás informatikai háttere. - Dr. Farkas Ágnes
 • 8. A tudományos kutatás informatikai háttere. - Dr. Farkas Ágnes
 • 9. A tudományos kutatás etikai kérdései. - Dr. Farkas Ágnes
 • 10. Állatkísérletek. Klinikai vizsgálatok. - Dr. Farkas Ágnes
 • 11. A tudományos kommunikáció fogalma, célja, a tudományos írásmű fajtái. Tudományos mérőszámok. - Dr. Farkas Ágnes
 • 12. A tudományos közlés szabályai, követelményei. - Dr. Farkas Ágnes
 • 13. Pályázatírás. - Dr. Farkas Ágnes
 • 14. A hazai és nemzetközi tudományos élet színterei és intézményrendszere. Tudományos együttműködések. - Dr. Farkas Ágnes

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Szakirodalom gyűjtése saját kutatási témában
 • 2. Szakirodalom feldolgozása
 • 3. Kutatási terv készítése saját kutatómunkához kapcsolódóan
 • 4. Kérdőív készítése saját témához kapcsolódóan
 • 5. Saját kutatási adatok kiértékelése I.
 • 6. Saját kutatási adatok kiértékelése II.
 • 7. Tudományos közlés gyakorlása I.
 • 8. Tudományos közlés gyakorlása II.
 • 9. Tudományos közlés gyakorlása III.
 • 10. Tudományos közlés gyakorlása IV.
 • 11. Tudományos közlés gyakorlása V.
 • 12. Tudományos közlés gyakorlása VI.
 • 13. Pályázat írásának gyakorlása I.
 • 14. Pályázat írásának gyakorlása II.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az órák anyaga elérhető az MS Teams felületén.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

1. Csermely Péter, Gergely Pál, Koltay Tibor, Tóth János: Kutatás és közlés a természettudományokban. Szerk. Koltay Tibor; Osiris kiadó, 1999
2. Hornyacsek Júlia: A tudományos kutatás elmélete és módszertana. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók a szemináriumok keretében saját kutatómunkájukhoz kapcsolódó feladatokat oldanak meg: szakirodalmazás, kutatási terv készítése, kérdőív készítése, adatok elemzése, kiértékelése, tudományos írásművek egyes típusainak elkészítése. A félévközi jegy alapját a fenti feladatok sikeres megoldása képezi.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A pótlásra az órákon kiadott segédanyagok biztosítanak lehetőséget.

Vizsgakérdések

1. A kutatási terv.
2. Az adatgyűjtés módszerei.
3. Kérdőíves vizsgálat.
4. A szakirodalmazás módszerei.
5. Az adatelemzés módszerei.
6. Adatok kiértékelése.
7. A tudományos kutatás etikai kérdései.
8. Állatkísérletek. Klinikai vizsgálatok.
9. A tudományos írásmű fajtái. A tudományos közlés szabályai, követelményei.
10. Hivatkozások módja a tudományos közleményekben.
11. A hazai és nemzetközi tudományos élet színterei és intézményrendszere.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Farkas Ágnes