Hírek

Pályázati hírek - 2016. március 22, kedd

Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz

(PD_16) Program

meghirdetése:2016. március 16.

végső beadási határidő:2016. április 18.

A pályázók köre Magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) alapján kutatóhelynek minősülnek; non-profit szervezetek, amennyiben főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősülnek (a továbbiakban befogadó intézmény) és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (a továbbiakban posztdoktor) pályázhat együttesen, amennyiben megfelel az alábbiakban leírt feltételeknek.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a befogadó intézmény és a posztdoktor jogviszonyára az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: a posztdoktornak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban kell állnia. A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2008. január 1. utáni.

Abban az esetben, ha a posztdoktor a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetemi doktori tanácsának támogató döntése megtörtént, akkor ezt a tényt kell hivatalos dokumentummal igazolni. Pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2016. október 1-ig nem tölti be a 40. életévét. A korhatár emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel).

A pályázónak vállalnia kell, hogy munkaideje 70%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásakor és nyertes pályázat esetében a PD_16 támogatási időszakra vonatkoztatva a pályázatot benyújtó posztdoktor vezetője vagy résztvevője is lehet kutatási témapályázatnak (korábbi OTKA-K/NK/NF/NN pályázatok és a K_16 azonosítójú pályázat), illetve vezetője is lehet kizárólag kutatási támogatást nyújtó posztdoktori pályázatnak (korábbi OTKA PD1 típus).

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott alapkutatási projekttervben foglalt tevékenységek maradéktalan megvalósítása támogatható. 2016-tól kezdődően a posztdoktori pályázat kizárólag a támogatott posztdoktor bérjellegű kifizetésére és annak munkáltatói járulékára ad fedezetet, így a posztdoktorok önálló kutatási támogatást ebben az évben csak a K_16 azonosítójú kutatási témapályázat, illetve a később meghirdetésre kerülő, NN_16 azonosítójú, nemzetközi kollaborációban megvalósuló kutatási témapályázat keretein belül pályázhatnak meg és nyerhetnek el.

A rendelkezésre álló keretösszeg Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a 2016-2019 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 1,8 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani, amelyből a 2016. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 0,8 milliárd forint. Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre Projektenként maximum 36 hónapra maximum 15,2658 millió forint támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%, tehát a projektek megvalósításához nem kell saját forrást bevonni.

A posztdoktor számára kifizetendő személyi juttatáson (a továbbiakban: munkabér) és a munkaadót terhelő járulékon kívül semmilyen más költség nem számolható el. A munkabér mértéke bruttó 330 000 Ft havonta. A projekt futamideje A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projektnek 2016. október 1. és 2016. december 31. között kell megkezdődnie. A pályázat benyújtása A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, legkésőbb 2016. április 18-án 17:00 óráig.

Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet e határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény jóváhagyott, valamint legkésőbb 2016. április 25-i postabélyegzővel feladva nyomtatott formában is beérkezett az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 2. emelet

A benyújtandó/beküldött csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás címoldalán található (PD_16) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját: - Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyomtatott pályázati anyag személyes benyújtására nincs lehetőség! A pályázatokat - tudományterülettől függetlenül - angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal - az erre vonatkozóan 2016. március 30-ig elektronikus úton benyújtott kérelem alapján - előzetesen engedélyezte, arra hivatkozva, hogy a kutatási programot a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni.

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyaza ti-felhivasok/2016/alapkutatasi-palyazat-fiatal-kutatoi/pd-16

A kutatók a pályázatok tervezésével, illetve a beadáshoz szükséges adminisztrációval kapcsolatban a Kancellária Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság munkatárásaihoz, Latyák Helgához és Borda Lászlóhoz fordulhatnak közvetlen segítségért.

Elektronikus benyújtási határidő: 2016. április 18.

Hírarchívum